Accés a la universitat per a majors de 25.

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés a la Universitat per majors de 25 i per majors de 45. L’alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

Durada: La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés a la Universitat és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica. Les classes comencen al setembre, amb l’inici de l’any acadèmic, i finalitzen al mes de abril, abans de les proves.

Organització i currículum: Les classes estan organitzades de dilluns a divendres, amb 6 assignatures que sumen un total de 16 hores setmanals. De les quals, 10 h corresponen a la preparació de la part comuna i es poden cursar en horari de matí, tarda o vespre. Les 6 hores restants corresponen a assignatures de la preparació de la part específica.

  • Matèries de la part comuna

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera (Anglès)                                                                                                                                                    Comentari de text.

  • Matèries de la part específica

Cal escollir dues matèries d’una de les cinc branques de coneixement en què s’articulen els títols universitaris oficials de grau.

Pots trobar tota la informació de la modalitat de la PAU per majors de 25 anys al següent enllaç: “Tinc més de 25 anys”

Per més informació la Generalitat de Catalunya té a disposició de la ciutadania una Bustia de Contacte on podeu plantejar qualsevol dubte o ampliar la informació que apareix a la web del Departament d’Universitats i Recerca que s’encarrega d’organitzar les Proves d’Accés a la Universitat.

Recursos:

  • Part comuna:

Llengua Catalana. Prova d’accés a Cicles formatius de FP. Grau Superior. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-0055-2.

Inglés CFGS. Parte común. Garcinuño, Laura. SD Editores. ISBN: 978-84-938017-1-17

Matemàtiques. Prova d’accés a Cicles formatius de FP. Grau Superior. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-0477-2.

Qímica. Prova d’accés a Cicles formatius de FP. Grau Superior. Àngel Fontaner. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-0007-1.

Dossiers preparats pel professorat: Matemàtiques, Geografia, Psicologia i Història.

Aula virtual: Seguiment de les classes i materials a través del Moodle de l’escola.

Promoció de curs i/o obtenció de certificació: La superació d’aquest curs no atorga cap titulació ja que es tracta d’un curs de preparació per la prova d’accés a la Universitat. L’acreditació s’obté tant sols amb la superació de la prova que organitza el Departament d’Universitats i Recerca.