Tecnologia creativa

Ens proposem aprofundir en el paper que té la tecnologia en el desenvolupament del pensament   i la possibilitat d’integrar coneixements de diferents àrees en la realització de projectes tecnològics. Per altra banda, la incorporació de la tecnologia creativa a al centre suposa testar diferents formes de gestionar el temps, l’espai, el material, el grup, els continguts…

Hem integrat tots els àmbits i etapes educatives, per treballar seguint  tres eixos:  la redacció del marc teòric de referència, la creació d’una xarxa d’entitats, col·lectius i professors relacionats amb la temàtica i el disseny d’un espai on desenvolupar aquestes propostes.

Marc referencial

Des del CESIRE considerem important que, dins del treball que es fa a l’aula en l’àrea de Tecnologia a secundària i de Coneixement del Medi a primària, s’estimuli la creativitat de l’alumnat. La Tecnologia creativa pot treballar-se des d’educació infantil fins a batxillerat, sempre i quan els reptes plantejats s’ajustin als coneixements i les capacitats de l’alumne.

La Tecnologia creativa en si aporta un context que ofereix possibilitats de participació per a tothom. Facilita la integració a l’aula de diferents metodologies d’aprenentatge, com per exemple el design thinking, el treball per projectes, els ambients… Presenta situacions obertes, valora diferents habilitats i autonomia d’aprenentatge; preveu la justificació de les decisions i per tant ajuda al desenvolupament de l’esperit crític, a l’hora que connecta coneixements i processos de treball de diverses àrees de coneixement.

Les activitats plantejades des de les tecnologies creatives han d’incorporar aspectes tant emocionals com cognitius: proposen un repte, estimulen la creativitat per trobar una solució i condueixen a la recompensa de la tasca ben resolta, tot utilitzant l’estratègia d’assaig-millora com a forma de progrés. A més a més, aquesta potencialitat d’integrar coneixements que caracteritza la Tecnologia creativa, s’ajusta al plantejament de les iniciatives o propostes de caràcter STEAM.

Les reflexions elaborades al voltant d’aquests aspectes pels professionals del CESIRE les teniu recollides de manera visual en la infografia “Aprendre fent. Tecnologies creatives a l’aula”, i en un format més extens en el document “Tecnologia creativa en el món educatiu”.

Xarxa

Un dels elements que caracteritza la tecnologia creativa és la incorporació de la transferència de coneixements entre iguals (aprenentatge peer to peer). El treball cooperatiu s’integra en les activitats de tecnologia creativa com una forma específica de treball per avançar en el coneixement.

A nivell global es concreta en comunitats d’usuaris i d’aprenents que posen els seus dissenys a disposició d’altres ja sigui en tallers, trobades, repositoris, amb documents sota llicències Creative Commons, o resolució de consultes en fòrums. Això suposa un gran valor i riquesa per a la progressió dels aprenentatges i la realització de projectes.

En el procés d’exploració hem contactat amb alguns dels agents implicats més rellevants que treballen en aquesta línia a Catalunya, i que teniu recollits a la imatge inferior.

Grup de treball

Durant els cursos 2015-16 i 2016-17 es va constituir un grup multidisciplinar i multinivells de mestres i professors, amb la col.laboració de diversos membres del CESIRE, per tal de reflexionar a l’entorn dels següents aspectes:

– el paper que té la tecnologia en el desenvolupament del pensament a les primeres etapes,
– la manera d’incorporar els coneixements propis de diferents àrees (ciències, tecnologia, art, matemàtiques, arquitectura…) per fer créixer els projectes plantejats,
– els tipus d’organitzacions o metodologies (ambients, racons, projecte…) que facilitin la incorporació de la tecnologia creativa als centres educatius.

Els objectius principals del grup van ser:

  1. Reflexionar sobre el concepte de tecnologia creativa a infantil, primària i secundària.
  2. Conèixer algunes de les iniciatives englobades sota l’expressió de tecnologia creativa (robòtica educativa, tinkering…)
  3. Conèixer i compartir materials, eines, programes, activitats, etc
  4. Crear xarxes amb diferents grups i associacions relacionades amb la tecnologia creativa.

Recursos i publicacions

Aquí teniu una mostra de les activitats i recursos generats pels integrants del grup de treball de Tecnologia Creativa coordinat pel CESIRE:

  • Mistery box: Una frase amb un repte i una caixa tancada: així comença la sessió. En obrir la caixa, l’alumnat es troba material d’ús quotidià, o d’altres elements que habitualment anirien als contenidors de reciclatge (envasos de brick, gots de plàstic, pals de broqueta …). El repte és comú a tots els alumnes, així com els materials que conté la caixa. Ara bé, les solucions proposades seran diverses, i dependran de factors com l’edat de l’alumnat, les seves experiències prèvies, els seus coneixements (formals i no formals), les habilitats personals …
  • Tecnologies creatives 2D-3D. Idees per Educació Primària: La creació d’objectes per a impressora 3D sempre passa per l’ús d’un programari que ens permet dissenyar-los a l’ordinador. La visualització a la pantalla, per molt que el propi programa ens permeti girar-los de forma dinàmica i canviar el seu angle d’observació, és sempre en 2D. Per tant, saber interpretar una figura 2D per conceptualitzar-la en les seves tres dimensions o, a la inversa, saber representar objectes tridimensionals utilitzant-ne només dues, són aspectes cabdals per treballar a l’aula.
  • e-textile (en preparació)

Càpsula de ciència: Aprendre fent. Tecnologia creativa a l’aula

El 15 de novembre de 2017 es va realitzar a la seu del CESIRE la càpsula formativa “APRENDRE FENT. Tecnologia creativa a l’aula”. En aquesta sessió es va aprofundir en les possibilitats que la Tecnologia Creativa proporciona a l’alumnat d’infantil, primària i secundària per construir les seves estructures de coneixement.

Activitat 1: Com classificaries els següents termes?

Activitat 2: Materials i recursos del grup de treball del CESIRE

La segona part de la sessió va consistir en la presentació dels materials i recursos que al llarg dels dos darrers anys s’han generat al voltant del grup de treball que es va constituir al CESIRE per aprofundir sobre les possibilitats que la Tecnologia Creativa proporciona als centres educatius.

Activitat 3: Activitats i reptes
Pots construir un giny que desplaci la pilota més de 20 cm? Podràs fer un circuit que en tancar la cartolina faci il.luminar la Lluna? Pots fer una llinterna amb el material que tens a la safata?
Share