Tenen forma les sumes? Una proposta d’integració de matemàtiques i art a Educació Primària

És important precisar quines condicions hauria de reunir una proposta per a considerar que promou realment la integració de coneixements de més d’una àrea. Per a identificar algunes d’aquestes condicions i ajudar a dissenyar activitats amb aquest objectiu, en el CESIRE hem treballat en el disseny i monitorització d’una activitat que tracta d’integrar matemàtiques i art. Mostrarem el procés seguit en la programació d’aquesta activitat, en la seva implementació en l’aula i els resultats obtinguts. Tot tenint en compte els aspectes que considerem determinants per a identificar si una proposta afavoreix o no la integració de continguts de diferents àrees.

Document complet on es descriu l’experiència

Presentació feta al VIII Congreso Iberoamericano de Educación Matemática (Madrid, julio de 2017)

Share