Projecte Hypatia (activitats per disminuir el biax de gènere a l’àmbit STEM)

El paquet d’eines que ens ofereix el web Hypatia, és una col·lecció digital de mòduls dirigida als adolescents i preparades per al seu ús per professors, institucions d’aprenentatge no reglat, investigadors i indústries. L’objectiu és despertar l’interès dels joves, i especialment de les noies, pel model STEM i per les diferents carreres relacionades, sempre des d’una perspectiva
inclusiva pel que fa al gènere. En el paquet d’eines, moltes d’elles traduïdes a diferents idiomes, s’inclouen activitats pràctiques de diferent tipus, com tallers de contingut científic, col·loquis o debats informals i trobades amb professionals de les disciplines STEM. Per a cada mòdul s’ofereixen tres tipus de directrius:

• Directrius explicatives específiques per a cada activitat.
• Directrius sobre la igualtat de gènere.
• Directrius i suggeriments sobre la dinamització.