Protocols i material escrit de Química

 

Àcid/Base
Pàg. Títol Autor
75 1 Determinación del caracter ácido-base. IB Martí i Franquès
295 4 Àcids – bases. Indicador vegetal J. Busquets , E. Molins
315 2 Derivados de ácidos orgánicos: acetato de etilo P. Perez
Anàlisi
Pàg. Títol Autor
60 1 Gravimetria. Percentatge de plom en mostra sòlida. IB Martí i Franquès
62 2 Volumetria redox. determinació [Fe 2+] IB Martí i Franquès
63 2 Dureza y pureza del agua. IB Martí i Franquès
184 1 Assaigs amb colorants. IFP Escola d’Adoberia
186 29 Anàlisi volumètric. IES Calella
296 3 Reacció química J. Busquets , E. Molins
297 7 Aigua. Anàlisi J. Busquets , E. Molins
310 2 Test de putrescibilitat del blau de metilè. “L’analyse CH et F.CH. De l’edu.” Rodier, “Contaminación química y criterios de evaluación” E. Peris
324 4. Volumetries conductimètriques CDEC
328 3 Obtenció, purificació i determinació de l’enzim alfa-amilasa. C. Zaragoza , J.Mª Fernández
332 93 Anàlisi instrumental. Facutat Química Barcelona
355 2 Diàlisi. C. Zaragoza
357 62 Estudi d’una riera. Anàlisi químic i biològic R. Margalef
385 5 Construcció d’elèctrodes de referència. LL. Nadal
400 6 Evolució del diòxid de carboni i oxigen en la funció clorofílica LL. Nadal
424 5 Quatre valoracions diferents LL. Nadal
431 38 Equip d’anàlisi d’aigües. Garcia Gutierrez
441 3 Determinació de sofre en el carbó. M. Erra
445 3 Cloració d’aigües. Determinació del break-point.
464 2 Determinació del percentatge total de sucres amb un punter làser. LL. Nadal
Cinètica
Pàg. Títol Autor
9 3 Catalitzadors. A. Cortel
13 3 Cinètica química. A. Cortel
51 1 Reaccions oscil.lants. A. Cortel
55 3 Teoria cinètica dels gasos. A. Cortel
309 10 Aproximació activa a la teòria cinètica dels gasos. N. Elortegui
339 1 Reacció Osccil.lant de Briggs-Rauscher LL. Nadal
407 1 Fums de colors LL. Nadal
Descriptiva
Pàg. Títol Autor
45 3 Reaccions de ppt. ( iodurs,hidròxids, òxids metàl.lics, clorurs…) CDEC
79 1 Investigación de las propiedades de los hidróxidos del 3er. periodo. IB Martí i Franquès
102 9 L’aigua i la indústria tèxtil. IB Arrahona
314 8 Hidrácidos: Obtención de cloruro de hidrógeno. A. K. Tsolis
384 4 Determinació de solubilitats per comparació de conductivitats. LL. Nadal
434 4 Obtenció del sulfat de tetraamminacoure(II) en sec J. Comella , M. Costa , A. Llach
435 6 La química del guix de pissarra J.M. Barceló , M. Paraira
4631 1 Preparació de silici. A. Cosialls
Dissolucions
Pàg. Títol Autor
26 4 Equilibri Químic. Co/Cl i Fe/SCN A. Cortel
43 5 Determinació del producte solubilitat Pb (2+). A. Cortel
64 4 Esterificació. Determinació de la constant d’equilibri. IB Martí i Franquès
312 43 Estudi d’un equilibri químic entre su st. òpticament actives. LL. Garrigós
420 3 Formació i redissolució de precipitats LL. Nadal
Equilibri
Pàg. Títol Autor
26 4 Equilibri Químic. Co/Cl i Fe/SCN A. Cortel
43 5 Determinació del producte solubilitat Pb (2+). A. Cortel
64 4 Esterificació. Determinació de la constant d’equilibri. IB Martí i Franquès
312 43 Estudi d’un equilibri químic entre su st. òpticament actives. LL. Garrigós
420 3 Formació i redissolució de precipitats LL. Nadal
Espectroscopia
Pàg. Títol Autor
27 2 Fluorescència. A. Cortel
113 3 Espectres d’absorció del sodi, coure i liti LL. Nadal
311 23 Experiències sencilles en Espectroscópia LL. Garrigós , I.Verdú , G. Bernabeu
331 4 Determ. Constant.Planck amb espectroscopi casolà i tub descàrrega Hidrogen LL. Nadal
338 3 Utilització d’un compressor per excitar espectres de sal LL. Nadal
353 2 Una altre manera de veure l’espectre d’absorció del sodi LL. Nadal
457 10 La recerca dels elements M. Calvet
Estats d’agregació
Pàg. Títol Autor
50 5 Prop. característica. Punt de fusió CDEC
73 1 Cristal·lització de sals. IB Martí i Franquès
86 1 Cristal·lització. Creixements de cristalls de plata. A. Cortel
87 4 Cristal·lització. del llibre ” Metodes de purif…” A. Cortel
116 2 Preparació de compostos inorgànics complexos
183 2 Descomposició d’algunes substàncies pel calor IFP Tordera
231 4 Determinació aproximada del nombre d’Avogadro. LL. Fernandez
298 1 Residus sòlids J. Busquets , E. Molins
Estequiometria
Pàg. Títol Autor
15 24 Compostos de coordinació (complexos). A. Cortel
40 17 Utilització de diapositives estereoscòpiques en química.
421 4 Relació entre propietas físiques i tipus de cristall LL. Nadal
438 9 Relació entre propietats físiques i tipus de cristall M. Calafell
454 24 Recull d’experiències per l’estudi de l’estructura atòmica I. Ros , A. Aparicio
Estructura
Pàg. Títol Autor
15 24 Compostos de coordinació (complexos). A. Cortel
40 17 Utilització de diapositives estereoscòpiques en química.
421 4 Relació entre propietas físiques i tipus de cristall LL. Nadal
438 9 Relació entre propietats físiques i tipus de cristall M. Calafell
454 24 Recull d’experiències per l’estudi de l’estructura atòmica. I. Ros , A. Aparicio
Gasos
Pàg. Títol Autor
4 3 Preparació i identificació del gasos més senzills. A. Cortel
318 4 Obtenció de gasos (francés) M. Cosonday
387 6 Experiències amb gasos LL. Nadal , T. Morató , M. Calvet
392 2 Gasos de Colors LL. Nadal , T. Morató
404 7 Analogies gràfiques dels estats d’agregació de la matèria. J.J. Fortman
405 6 Deducció experimental de les lleis dels gasos. LL. Nadal
408 1 Com fer una bomba de fum. LL. Nadal
429 2 Velocitat de difusió del clorur d’hidrogen comparada amb la de l’amoníac LL. Nadal
448 9 Massa molecular d’un gas V. Loscos
Instrumental
Pàg. Títol Autor
5 4 Construcció d’un agitador magnètic regulable. A. Cortel
20 2 Diapositives d’alt contrast.
89 5 Construcció d’un colorimetre. A. Cortel
242 41 Observació amb diapositives estereoscòpiques. A. Cortel
319 5 Construcció d’un polarímetre. LL. Nadal
361 16 Fabrication d’electrodes simples
426 2 Una senzilla font de 600V per a electroforesi LL. Nadal
Materials
Pàg. Títol Autor
101 12 La indústria dels tints. Una introducció a la tecnologia química. IB Arrahona
236 29 Els metalls.
237 24 Teixits i paper. C. Parejo
245 31 C.C. Els materials. Propietats característiques. LL. Fernandez , J.Masalles
246 24 C.C. Els materials. Pràctiques de metalls. LL. Fernandez , J.Masalles
251 12 Materials. Pràctiques de combustibles. C. Parejo
252 27 Materials de la construciò. A. Dominguez
253 15 Els detergents. Mª T. Lozano
399 2 Experiència de reciclatge de plàstics LL. Nadal , T. Morató
430 5 Prepara el teu sabó S.P.Bertram
Mètodes de separació
Pàg. Títol Autor
2 2 Cromatografia de capa fina. A. Cortel
16 3 Aplicacions de la cromatografia sobre paper. Anàlisi: minerals, aliatges… A. Cortel
17 3 Cromatografia sobre paper. R. Canela, A. Cortel, A. Roca, E. Seva
180 30 Extracció del B-carotè. A. Avilès i alumnes
247 4 Electroforesi. Chem.Educ (1979)
249 1 Extracció dels components aromàtics de l’oli essencial de la pell de taronja. D. Balagué
293 4 Separació de mescles.Determinació del grau alcohòlic d’un vi J. Busquets
306 4 Separació de substàncies (filtració, concentració). IES Provençana
326 2 Cromatografia en columna. C. Zaragoza , J.Mª Fernández
327 2 Cromatografia de capa fina. C. Zaragoza , J.Mª Fernández
329 2 Cromatografia de filtració sobre gel. C. Zaragoza , J.Mª Fernández
375 1 Separació del Nitrat de potasi de la pólvora negra M. Gisbert
376 1 Cristal·lització de l’àcid acetilsalicílic. M. Gisbert
391 5 Una Electroforesi LL. Nadal , I. Sola
437 3 Separació del quitrà del fum del tabac. IB Pere Alsius i Torrent
444 2 Separació dels components del te M. Erra
456 2 Separació per diàlisi del dicromat de potassi i la llet LL. Nadal
Orgànica
Pàg. Títol Autor
24 5 Esterificació. Substàncies aromatitzants. A. Cortel
59 1 Obtenció de l’aspirina. IB Martí i Franquès
77 2 Investigación de las propiedades de un par de isómeros cis-trans. IB Martí i Franquès
229 2 Ester comercial. Obtenció aspirina. CDEC
251 12 Petroli.
299 4 Principis immediats orgànics, J. Busquets , E. Molins
312 43 Equilibri entre sust. òpticament actives: mutarrotació de -D-glucosa LL. Garrigós
378 4 Aspectes de la combustió d’una espelma en recipient tancat. LL. Nadal , T. Morató
394 1 Obtenció: Nitrat de cel.lulosa, Col·loidó, Cel.luloid, Cel.lofana LL. Nadal
406 1 Polimerització per acció de la llum LL. Nadal , T. Morató
439 5 Efecte dels enzims i temperatura en la polpa de tomàquet. M. Calafell
442 2 Síntesi del silicagel M. Erra
460 2 Algunes reaccions de química orgànica. LL. Nadal
Redox
Pàg. Títol Autor
25 3 Electròlisi. A. Cortel
42 4 Piles A. Cortel
47 1 Quimioluminiscència. CDEC
48 2 Procés redox. Corrosió del ferro. A. Cortel
49 3 Experiències relacionades amb la igualació de reaccions. A. Cortel
74 1 Reacciones de óxido-reducción IB Martí i Franquès
182 10 Quimioluminiscència. Altres maneres de fer llum. IES Artesa de Segre
317 9 Reacciones de oxidación – reducción.
386 3 Valoracions potenciomètriques REDOX. Valoracions diferencials LL. Nadal
396 11 Recobriments electrolítics LL. Nadal , T. Morató
422 5 Muntatge de piles Daniell i mesura de la seva força electromotriu LL. Nadal
436 6 Reaccions cromàtiques amb tiosulfat de sodi J.M. Barceló , M. Paraira
440 7 Estats d’oxidació del vanadi. C. Barceló, C. Candel, P. Casadeval, C. López
447 2 Il·lustració del fenomen de l’electròlisi. C. Parejo
Temes generals
Pàg. Títol Autor
90 4 Informació sobre seguretat al laboratori. Tractament de residus. Dinter S.A. Centro para el control de derramas en el laboratorio
110 7 El mètode de projectes. Dues aplicacions: La cotxinilla com indicador. Lopez, Polo. Article.(Canàries)
188 33 La química de la cuina i el menjador. Grup Martí Franquès
432 13 Reaccions Espectaculars i de Química recreativa LL. Nadal
433 3 Reaccions químiques
477 30 Pràctiques de química amb productes comestibles LL.Nadal,C.Valls
Termoquímica
Pàg. Títol Autor
19 2 Reaccions exotèrmiques. CDEC
76 1 Energía de las reacciones químicas y reacciones de precipitación. IB Martí i Franquès
78 2 Calor de reacció. IB Martí i Franquès
423 11 Determinació de variacions d’entalpies estàndard de reacció. LL. Nadal
443 2 Llei de Hess M. Erra

 

Share