Protocols i material escrit de Física

Experiències amb globus
Relació entre camp elèctric i curvatura

Calor i temperatura
Pàg. Títol Autor Submatèria
284 4 Efecte termoiònic J. Granados
289 6 Experiències sobre la transmissió de la calor J. Busquets, E. Molins, Institut Politècnic FP Manresa
290 4 Dilatacions Institut Politècnic FP Manresa
291 3 Experiències sobre canvi d’estat Institut Politècnic FP Manresa
292 4 Equilibri tèrmic. calor específica Institut Politècnic FP Manresa
Electricitat
Pàg. Títol Autor Submatèria
28 2 Manteniment del generador de Van der Graaff CDEC Electrostàtica
68 1 Estudi de les línies equipotencials Electrostàtica
81 4 Mesura de resistències amb el pont de fil. (Galvanòmetre?) Corrent continu
83 2 Condensadores en circuito de corriente continua. Corrent altern
99 11 L’automòbil: un sistema elèctric autònom. IB Arrahona
122 22 Activités en electrostatique Electrostàtica
260 3 Força de repulsió J. Aranda Electrostàtica
261 3 Llei de Coulomb. J. Aranda Electrostàtica
262 2 Línies equipotencials. J. Aranda Electrostàtica
263 1 Descàrrega d’un condensador J. Aranda Electrostàtica
267 1 Corrent continu. Representació gràfica voltatge/intensitat. J. Aranda Corrent continu
268 1 Corrent continu. Rendiment d’un elevador. J. Aranda Corrent continu
269 1 Corrent altern. Capacitat d’un condensador J. Aranda Corrent altern
270 1 Corrent altern. Coeficient d’autoinducció en una bobina J. Aranda Corrent altern
285 7 Corrent altern.Càrrega i descàrrega d’un condensador J. Granados Corrent altern
286 2 Corrent altern. La conducció J. Granados Corrent altern
303 4 Es pot fer electricitat amb una patata ? J. Busquets, E. Molins
307 4 Llei d’Ohm IES Provençana Corrent continu
403 4 Factors que afecten a la capacitat d’un condensador LL. Nadal Electrostàtica
413 12 Superfícies equipotencials d’un camp elèctric LL. Nadal Electrostàtica
415 5 Mesura del desfase entre intensitat i voltatge en c.a.Impedàncies LL. Nadal Corrent altern
416 2 Llei d’Ohm LL. Nadal Corrent continu
418 1 Mesura de capacitats del pont de Wheastone en C.A. LL. Nadal Corrent altern
Electromagnetisme
Pàg. Títol Autor Submatèria
30 3 Inducció electromagnètica CDEC
265 1 Existència d’energia magnètica
266 1 Força contraelectromotriu d’autoinducció
381 3 Experiències de magnetisme LL. Nadal
383 8 Magnetisme de roques. Construcció d’un aparell per a la seva detecció LL. Nadal
410 1 Una demostració sobre ferromagnetisme i punt de Curie LL. Nadal
417 2 Autoinducció (Experiment de Fleming) LL. Nadal
419 4 Inducció Electromagnètica LL. Nadal
Electrònica
Pàg. Títol Autor Submatèria
1 2 Amplificador de baixa freqüència CDEC Construcció
88 2 Disseny d’una font d’alimentació IB Egara Construcció
109 32 Generador de funcions de baixa freqüència CDEC Construcció
125 65 Curs pràctic d’electrònica digital
232 98 Font d’alimentació. Circuits corrent continu,altern ,semiconductors LL. Fernandez, J. Masalles Construcció
240 2 Convertidor d’alta tensió LL. Nadal Electrostàtica
243 14 Amplificadors operacionals
244 14 Analitzadors lògics II CEDET
308 12 Analitzadors lògics III CEDET
321 2 Adaptación del cronómetro digital para experiencias de Física LL. Nadal Mecànica
373 1 Construcció d’una font per electroforesi de 25 a 300V LL. Nadal Química
388 8 El rellotge de Quars V. Losco
397 2 Construcció d’un amplificador didàctic LL. Nadal
398 34 Caracterísitiques de díodes, transistors, circuits integrats.
402 2 Construcció d’un Ruhmkorff electrònic de 4cm de guspira LL. Nadal
409 95 Curs pràctic d’Electrònica Analògica LL. Nadal Teoria
411 2 Construcció d’una font d’alimentació regulable per a tubs de descàrrega LL. Nadal Construcció
449 2 Construcció d’una font d’alta tensió i alta freqüència LL. Nadal Construcció
455 2 Construcció d’una font d’alta tensió regulable i estabilitzada LL. Nadal Construcció
459 50 Introducció pràctica a l’ Electrònica A. Arruebo , LL. Nadal
461 1 Construcció d’un termòmetre digital de -55ºC a 150ºC LL. Nadal
Energia
Pàg. Títol Autor Submatèria
230 3 Energia solar A. Cortel
Instrumental
Pàg. Títol Autor Submatèria
7 6 Fuente de alta tensión de corriente continua A. Cortel
8 4 Construcció d’una bomba de buit A. Cortel Construcció
33 5 Característiques de l’aparell per a la llum de sodi
36 9 Construcció d’una font d’alimentació
108 6 Electroscopi Electrònic.fonament-pràctiques-construcció LL. Nadal Electrostàtica
288 14 Estudi i maneig de l’oscil·loscopi J. Granados
322 5 Contrucció d’una font d’alta tensió de 30kV i com mesurar-la LL. Nadal Electrostàtica
323 2 Convertidor d’alta tensió de +3000V amb pila de 4,5V LL. Nadal Electrostàtica
377 3 Construcció d’un espiròmetre LL. Nadal Construcció
380 5 Construcció i utilització d’un emissor per experiènc.ones electromagnètiques LL. Nadal Ones
382 6 Construcció d’una font per a electroforesi de 25 a 300V LL. Nadal Química
395 3 Construcció de “ludions” LL. Nadal Hidrostàtica
Mecànica
Pàg. Títol Autor Submatèria
11 4 Determinació del valor de l’acceleració de la gravetat CDEC
31 4 Comprovació de la tercera llei de Newton A. Cortel Dinàmica
58 2 Pràctica cinemàtica A. Bueso, T.Riera Cinemàtica
85 3 Medidas de dimensiones. Nonius, Palmer, Esferómetro IB Martí i Franquès Mesures
190 3 Llei de Hooke IFP M. Martí i Pol
192 2 Pèndol simple IFP M. Martí i Pol
254 1 Equació moviment oscil.latori harmònic. Oscil·lacions
255 1 Relació: força centrípeta, radi de gir i velocitat angular Dinàmica
256 2 Càlcul de la tensió d’un pèndol Dinàmica
257 2 Càlcul de la velocitat d’un pèndol Dinàmica
258 1 Relació entre la compressió d’una molla i la distància recorreguda
283 2 El pèndol balístic J. Granados Dinàmica
287 2 Mesura de la constant d’una molla J. Granados Dinàmica
300 4 La caixa blanca. Que hi ha dins? Mesura de volums J. Busquets , E. Molins
301 4 La llei del pèndol J. Busquets , E. Molins
302 4 Força i pressió J. Busquets , E. Molins Estàtica
304 2 Mesura: longitud, superfície, volum IES Provençana Mesures
305 2 Densitat d’un líquid IES Provençana Mesures
401 2 Moviment ascensional de gotes d’aire en aigua J. Casanoves , J.L. Rodríguez Cinemàtica
450 2 Una pràctica de moviment rectilini i uniforme amb imants LL. Nadal
451 2 Guia per a resoldre problemes de Dinàmica LL. Nadal Dinàmica
465 42 Viatge a la Lluna A. Cosialls
Ones
Pàg. Títol Autor Submatèria
44 3 Ones estacionàries de so. Kundt A. Cortel So
53 4 Mesura de la velocitat del so A. Cortel So
67 1 Velocitat del so i temperatura ambient IB Martí i Franquès So
104 5 Ones. Diagrames d’interferència del so CDEC Construcció
106 9 Mesura de la velocitat de propagació d’una ona electromagnètica LL. Nadal
107 3 Mesura de la velocitat del so LL. Nadal So
114 4 Efecte fotoelèctric. Construcció d’electroscopis. LL. Nadal Construcció
115 4 Observació d’ones estacionàries. LL. Nadal Construcció
177 1 Propagació del so A. Cortel So
241 11 Simulació i interpretació d’observacions de microscòpia petrogràfica. CDEC
273 2 Experiències estàndard en la cubeta d’ones J. Aranda
282 2 Mesura de distàncies amb el so J. Granados So
337 2 Pulsacions audibles d’ultrasons LL. Nadal So
379 5 Experiències d’ones electromagnètiques amb carret Ruhmkorff LL. Nadal Electricitat
412 9 Experiments d’ones hertzianes d’UHF LL. Nadal Electrònica
414 4 Ones estacionàries en una corda. Ressonància LL. Nadal
425 4 Mesura de la velocitat del so a l’aire amb ultrasons LL. Nadal Electrònica
428 2 Com produir i visualitzar pulsacions (batements) LL. Nadal Electrònica
Òptica
Pàg. Títol Autor Submatèria
29 2 Refracció.Índex de refracció de l’aigua A. Cortel
46 2 Òptica geomètrica A. Cortel
100 15 La llum i el color IB Arrahona
117 162 Introducció pràctica a l’Astronomia G. Roslló Astronomia
118 7 Història de l’Astronomia. Per un crèdit interdisciplinar Hist/Física G. Pascual Astronomia
119 14 Didàctica del telescopi Mesa , Viñuale , Ros Astronomia
157 25 Òptica. Formació d’imatges. R. Melià, T. Morató
336 5 Construcció i utilització lent Fresnel acústica LL. Nadal Ones
354 3 Lents acústiques LL. Nadal Ones
453 28 Recull d’experiències amb làser M. Madrueño
458 8 Construcció d’un zoòtrop i d’un taumàtrop LL. Nadal
Radioactivitat
Pàg. Títol Autor Submatèria
280 1 Desviació de les partícules beta per un camp magnètic J. Aranda
281 2 Llei de deceïment radioactiu en substància de vida curta J. Aranda
Temes generals
Pàg. Títol Autor Submatèria
41 5 Adreces venda material laboratoris CDEC
91 14 Seguretat en els laboratoris de Física i Química CDEC
103 27 Vocabulari Català-Castellà de Física i Química IB. Juan de Austria
389 35 Pràctiques de Física General IES Martí i Pol
427 30 Pràctiques de Física per al Batxillerat IB Salvador Papasseit
Share