Presentació

plafo_innovacioEl CESIRE és un servei educatiu de suport a la innovació i la recerca  educativa.

La seva missió és donar suport a docents i centres educatius tot detectant, transferint i promovent la millora educativa i la innovació fonamentada en la recerca, per contribuir a donar resposta a les necessitats del sistema educatiu. Entre les seves funcions s’inclou la de dissenyar i difondre activitats i recursos que ajudin el professorat en la seva tasca per tal de millorar els resultats escolars de l’alumnat.

La seva visió expressa allò que el CESIRE ambiciona ser en el futur i com pretén situar-se en el context en què desenvolupa les seves actuacions. En un futur proper el CESIRE vol esdevenir un centre…

  • amb projecció internacional que sigui la unitat de referència del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en innovació i suport a la recerca educativa
  • que proposi una visió integradora dels aprenentatges, vetllant per respectar l’equilibri entre el treball d’àmbit i l’interdisciplinar i per la coherència al llarg de les diverses etapes educatives.
  • obert que faciliti, promogui i dinamitzi la creació d’espais de col·laboració i d’intercanvi amb institucions i entitats socials, culturals i educatives.
  • que formi part activa de una xarxa de centres amb objectius i funcions similars.
  • que compti amb un conjunt de professionals en actualització i formació permanent, que treballin en equip i compartint significats.
  • amb autonomia i una organització àgil i eficient que adapti el seu funcionament a partir de l’avaluació contínua.
  • que doni a conèixer les seves accions i interaccioni amb els diferents agents a través de xarxes de relació externes mitjançant mecanismes de comunicació efectius.

El conjunt de professionals que formen el CESIRE associen la seva identitat i les accions que desenvolupen a un conjunt de valors que els caracteritzen i que els han d’ajudar a millorar com a institució.

El compromís

Per donar suport als docents en la millora de la seva tasca educativa

L’equitat

Per promoure accions que vetllin perquè tot l’alumnat rebi el suport que necessita per desenvolupar les seves capacitats

La integració

Per oferir una mirada que inclogui els punts de vista de diferents àmbits curriculars i etapes educatives

La cooperació

Per fomentar l’intercanvi de coneixements, d’experiències i el contacte amb els agents educatius i culturals per sumar esforços i guanyar en eficàcia

La cohesió

Per treballar en equip incorporant diferents visions, experiències, formes de ser i de fer que enriqueixen el seu treball

L’obertura

Per explorar, reconèixer i incorporar propostes que puguin obrir nous camins

El rigor

Per treballar amb responsabilitat i fer propostes fonamentades des del punt de vista pedagògic i científic

L’autonomia

Per poder prendre decisions, amb sentit crític, que ens permetin assolir els nostres objectius

La creativitat

Per generar noves idees, conceptes, propostes o solucions i establir connexions originals

L’aplicabilitat

Per facilitar la transferència a les aules de les propostes d’innovació i millora

Share