Suport al professorat

Currículum

Normativa bàsica

Educació Secundària Obligatòria

  • DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (pdf)
  • ORDRE ENS 108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria (pdf)

Textos dels currículums

Textos de les competències

Orientacions

Batxillerat

DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.

Currículums

Orientacions per al desplegament del currículum
Competències
  • Competències generals del batxillerat (pdf)
Proves d’accés a la universitat (PAAU)
  • Informació general sobre les proves d’accés: estructura de l’examen, criteris d’avaluació, exemples de proves, …

 

Seguretat i prevenció de riscos a l’aula de tecnologia


Introducció


L’aula de tecnologia, com espai del centre docent, ha de complir la normativa com qualsevol altra part de l’edifici.

Les  característiques específiques de les activitats que s’hi fan i de les eines i els materials que hi ha, demanen d’una atenció especial per part del professorat per tal que esdevingui un espai segur per a l’alumnat.

 

Les màquines eines i l’equipament venen acompanyats dels manuals d’ús on s’expliquen els procediments correctes d’operació, així com les indicacions de seguretat que cal seguir.

 

A continuació hi ha uns enllaços que us ajudaran a orientar les accions en la prevenció de riscos.

Recursos

  • Proposta didàctica: Prevenció de riscos a l’aula de tecnologia [+]
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29410
  • Directiva europea RoHS de restricció de substàncies perilloses [+]
  • Gestió de residus (Portal de centres del Departament d’Educació):
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcSeguretat/Detall?p_proc=8658
  • Portal Prevenció Risc Escolar (Prevenció Risc Escolar S.L.):
http://www.prevencio.cat/?fi=portada&lang=ca

Suport als equipaments de l’aula de tecnologia

  • Autòmat programable [+]
  • Sadex [+]
  • Equip d’electropneumàtica [+]
  • Sondes electròniques [+]
  • Emmotlladora i plegadora. Els plàstics a l’aula de tecnologia [+]
  • Conjunt d’instrumentació electrònica [+

Orientacions per a l’organització i coneixement de l’aula

  • Propostes per a l’organització de l’aula de tecnologia [+]
  • Eines de l’aula de tecnologia [+]