Currículum

El currículum guia les activitats educatives escolars, en concreta les intencions i proporciona guies d’acció adequades al professorat, que té la responsabilitat última a l’hora de concretar-ne l’aplicació (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació).

Educaciò primària.

L’educació primària ha de preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S’ha de promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s’ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i s’ha de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

  • DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

Els elements que componen el document aporten informació relativa a la gradació de l’assoliment de les competències de l’àmbit al final de cada etapa educativa, la identificació dels continguts clau associats a cada competència, les orientacions metodològiques per a l’aplicació a l’aula, exemples d’activitats d’avaluació amb indicadors relacionats amb els diferents graus d’assoliment i, finalment, una referència als recursos actualment disponibles on es poden trobar exemples pràctics d’activitats d’aula relacionats amb el desenvolupament de les competències (aplicació de recursos al currículum – ARC).

Programar per competències a l’educació primària.

 

 

 

 

 

 

 

Altres enllaços:

 

 

 

 

Educaciò secundària.

A l’educació secundària el currículum s’organitza en àmbits de coneixement. Els àmbits de coneixement són agrupacions de matèries que comparteixen les competències bàsiques específiques de cada àmbit i les competències dels àmbits transversals.

  • DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Els elements que componen el document aporten informació relativa a la gradació de l’assoliment de les competències de l’àmbit al final de cada etapa educativa, la identificació dels continguts clau associats a cada competència, les orientacions metodològiques per a l’aplicació a l’aula, exemples d’activitats d’avaluació amb indicadors relacionats amb els diferents graus d’assoliment i, finalment, una referència als recursos actualment disponibles on es poden trobar exemples pràctics d’activitats d’aula relacionats amb el desenvolupament de les competències (aplicació de recursos al currículum – ARC).

 

Share