Documents de suport al professorat


Currículum de matemàtiques

Enllaços directes als currículums de matemàtiques de les diferents etapes educatives:


Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic

Aquests documents d’orientacions de competències bàsiques de l’àmbit matemàtic de l’educació primària i de l’ESO pretenen ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de l’àrea de matemàtiques.

Els documents contenen les dimensions, les competències graduades en tres nivells d’adquisició al final de l’etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d’avaluació.


Indicadors competencials

Títol del document: Preguntes que poden servir d’indicadors del nivell de riquesa competencial d’una activitat.

Descripció el contingut: L’enfocament competencial del nou currículum planteja al professorat la necessitat de valorar fins a quin punt, en les activitats didàctiques que desenvolupa, es tracten les competències matemàtiques. En aquest document es presenta una proposta de deu preguntes per formular-se entorn d’una activitat didàctica concreta o d’una petita seqüència d’activitats que poden orientar al professorat sobre el grau en què es cultiven les competències. Que una activitat sigui rica per desenvolupar les competències de l’alumnat depèn de com es planteja l’activitat, és a dir de les seves característiques, però també de com es gestiona a l’aula. Per això les deu preguntes s’agrupen en dos blocs.

Autoria: CESIRE


Idees centrals de Matemàtiques (d’Educació Infantil a CS de Primària)

“L’avenç en l’aprenentatge de les matemàtiques implica que l’alumnat estableixi xarxes entre els diferents conceptes i processos que va integrant, perquè les matemàtiques no són lineals, sinó un tot coherent i estretament connectat. En aquest marc de treball prenen rellevància les Idees Centrals“.

Aquest document ha estat elaborat per Carme Burgués i Tana Serra (Montserrat Torra i Maria Roca en la part d’infantil).

Podeu mirar les Idees centrals com a trajectòries d’aprenentatge i les trobareu organitzades de diferents maneres:

  • Les grans idees centrals de cada cicle, des d’Educació Infantil fins al CS de Primària.
  • Una vista per Blocs de continguts i la progressió per cicles.
  • Per cicles amb característiques. Explicacions curtes que detallen una mica més cada idea central.
  • Per cicles amb activitats. Exemplificacions d’activitats relacionades, explicades breument o enllaçades a webs o altres documents.

Enllaç al web sobre les Idees Centrals


Orientacions per a la millora de la geometria (Secundària)

S’afirma que la matemàtica és la ciència de la quantitat i de l’espai. Així la geometria, com a estudi de l’espai, és una part fonamental de la matemàtica. Per tal de contribuir a millorar l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit matemàtic i després d’analitzar els resultats de les proves d’avaluació d’ESO, que mostren una dificultat notable i persistent en el camp de la geometria, el Departament d’Ensenyament publica el document Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria a l’Educació Secundària Obligatòria.

Per un costat, el treball assenyala possibles línies de millora i, per l’altre, concretant aquestes línies, aporta una mostra d’activitats d’aula que responen a un enfocament reflexiu, constructiu, experimental i contextualitzat del treball geomètric i que es descriuen molt breument. Com a complement de les citades Orientacions, s’ha creat el present espai web on aquestes activitats, classificades segons els blocs curriculars, es desenvolupen amb més detall. En alguns casos (les primeres activitats de cada bloc) les descripcions són molt àmplies i, en tots els casos, es relacionen amb el camp competencial matemàtic.

Exemples d’activitats per a la millora de la geometria a l’ESO

Quaderns d’avalució 28. Orientacions per a la millora de la geometria a l’ESO

Un altre document interssant per a complementar el trobem al n.28 dels Quaderns d’avaluació d’Abril de 2014 on,a més de trobar l’anàlisi dels resultats de les darreres proves de competències bàsiques de 4t d’ESO, apareix un article de l’Anton Aubanell amb unes orientacions bàsiques per a la millora educativa en geometria. Els Quaderns d’avaluació són una publicació del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.


Estàndards comuns per a les matemàtiques

Presentem el document Estàndards comuns per a les matemàtiques (CCSSI, Common Core State Sandards Initiative for Mathematics), que pel seu gran interès, ha estat traduït al català per iniciativa del creamat. Aquest document, elaborat i adoptat per la gran majoria d’estats dels EUA, el podríem assimilar a un currículum, tot i que no té el mateix valor normatiu.

En la seva presentació aquests estàndards es defieneixen com “el conjunt de coneixements i destreses que l’alumnat hauria d’aconseguir en el període d’escolarització que va dels 3 anys fins al final de la secundària”

El document es basa en els Principles and Standards for School Mathematics elaborats per l’NCTM. Es pot reconèixer de forma clara en el seu enfocament, però té el valor afegit d’haver esdevingut un document de referència per la seva gran implantació.

A la seva introducció podem llegir:

“Aquests estàndards defineixen allò que els alumnes haurien d’entendre i saber fer quan estudien matemàtiques. Demanar a un alumne que entengui alguna cosa significa demanar a un professor que avaluï si l’alumne ho ha entès. Com és, però, la comprensió matemàtica? Un distintiu de la comprensió matemàtica és la capacitat de justificar, segons la maduresa matemàtica de l’alumne, per què una afirmació matemàtica és certa o d’on prové una norma matemàtica.”

De 3 a 14 anys aquests estàndards es trobareu organitzats per cursos i, fins als 16, per blocs temàtics .

El creamat ha gestionat al traducció i obtingut els drets per a la publicació al nostre web, considerant que pot ser d’interès pel professorat del nostre país.

Enllaços


 

Share