Menjador escolar

El telèfon de contacte del menjador és 609762372 (de 9 a 10,30)
El servei de menjador té les següents característiques:

Organització.

Existeixen dos torns de menjador:
INFANTIL dinen de 12.45 a 13.30 i lleure de 13.30 a 15.00 , amb 35 comensals de mitjana
 PRIMÀRIA lleure de 12.30 a 13.30, dinen de 13.30 a 14.15, lleure de 14.15 a 15, amb 30 comensals de mitjana

Instal·lacions:

INFANTIL: utilitzem els següents espais: menjador, pati d’infantil, aula de psicomotricitat i aula I4B
PRIMARIA: Utilitzem els següents espais: menjador, pista de futbol/bàsquet, gimnàs i aula d’audiovisuals

MENJADORS ESCOLARS GESTIONATS PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ 
L’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Empordà gestiona, entre altres serveis, els menjadors escolars de 43 centres docents de la comarca, 31 d’escoles d’infantil i primària i 12 de llars d’infants. Ofereix el servei diàriament a aproximadament 1.590 alumnes.
Des del Consell Comarcal del Baix Empordà entenem el servei de menjador escolar com una necessitat social bàsica, però també com un espai de lleure educatiu que ha de fomentar la salut, els hàbits i els valors socials. D’acord amb aquests principis, ens encarreguem d’oferir una gestió del servei que inclou les prestacions següents:
 – El subministrament del dinar i del personal als centres, ja sigui amb cuina a l’escola o amb servei de càtering.
 – L’adequació de les instal·lacions per tal que compleixin els requisits sanitaris d’un menjador escolar (manteniment i neteja, subministrament d’estris i vaixella, kits de clor, termòmetres, etc., reparació i inversions d’aparells de cuina).
 – La vigilància, seguretat i dinamització de l’espai del menjador a través de monitoratge titulat, així com la realització d’activitats de lleure i el corresponent material d’acord amb el projecte educatiu del centre.
 – La informació trimestralment als pares dels hàbits alimentaris i de comportament dels seus fills al menjador.
 – Un servei d’auditories i inspeccions dels menjadors escolars, tant pel que fa a les instal·lacions, com a la qualitat nutritiva, dietètica i sanitària dels aliments i els menús, així com el seguiment del monitoratge i el comportament dels usuaris per tal de garantir-ne el bon funcionament.
 – La formació inicial i continuada del personal del servei (cuina i monitoratge).
 – La gestió econòmica i financera (cobrament avançat dels rebuts per domiciliació bancària, gestió de beques, control d’impagats, etc.).
Qui ha d’emplenar la sol·licitud?
L’alumnat que utilitzarà el servei de menjador un mínim de 4 vegades al mes, tant si és a través de tiquets com domiciliant el rebut.
Quan, on i com s’ha de fer la inscripció de menjador?
Els pares/mares o tutors/ores hauran de demanar el model de sol·licitud del servei al centre docent o bé descarregar-lo del següent enllaç: www.baixemporda.cat/ca/documentacio.html. Aquesta sol·licitud s’haurà de retornar degudament emplenada i signada al centre docent en el període establert per aquest.
Quines inscripcions no s’acceptaran?
Les sol·licituds que no estiguin signades, les emplenades incorrectament o de les quals manqui documentació adjunta.
Les sol·licituds d’alumnes que tinguin algun deute pendent de menjador amb el Consell Comarcal del Baix Empordà.
Sistemes de cobrament
A través de domiciliació bancària
Per a l’alumnat que utilitza el servei un mínim de 4 vegades al mes. Aquesta modalitat és obligatòria per a l’alumnat beneficiari d’un ajut econòmic individual de menjador.
El cobrament es fa per avançat en funció dels dies marcats en la sol·licitud de menjador i es realitza entre el dia 1 i 10 de cada mes.
A partir del dia 20 del mes següent al cobrament, es crea un rebut independent amb l’abonament o càrrec corresponent en funció dels dies reals d’ús del servei.
El retorn dels rebuts amb caràcter reincident ocasionarà la pèrdua del dret a utilitzar el menjador de forma indefinida.
Les despeses derivades dels rebuts retornats seran assumides per les famílies.
A través de tiquets
Per a l’alumnat esporàdic (no utilitza el servei un mínim de 4 vegades al mes) o que no vulgui domiciliar el servei.
Hauran d’efectuar un dipòsit previ al CAIXER del SERVICAIXA de “la Caixa” (mínim 1 màxim 9).
El caixer DISPENSARÀ ELS TIQUETS DIRECTAMENT.
Com fer el dipòsit:
 • Amb llibreta de “la Caixa”
 • Amb targeta de “la Caixa”
 • Amb targeta d’una altra entitat bancària (sense comissió)
Per fer el pagament caldrà demanar la guia d’instruccions a la persona responsable de menjador del centre o bé descarregar-la del següent enllaç  www.baixemporda.cat/ca/documentacio.html.
El tiquet s’haurà de presentar el mateix dia que es vulgui fer ús del servei.
El tiquet serà vàlid per al curs escolar vigent. En cas de no utilitzar-lo abans de la finalització del curs, se’n perdrà l’import.
Els deutes es tramitaran per la via de recaptació.
Preus
D’acord amb la resolució ENS/1476/2017, de 20 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei de menjador als centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament, el Consell Comarcal aprova els preus per al curs 2017-2018 següents.

Objectius.

Dimensió nutricional o alimentària:
 • Conèixer allò que es menja i respectem els aliments, no fent-ne un mal ús.Un primer plat bàsicament energètic (sempre es pot repetir), un segon plat amb una aportació correcta de proteïnes (amb les novetats de la introducció del peix blau, el bacallà i els productes Vilanova), la guarnició amb nutrients reguladors (serveix per introduir un aliment cru) preparats amb productes de temporada, les postres es basen en quatre dies de fruita del temps i un dia de làctics.
 • Facilitar dietes personalitzades per malalties, al·lèrgies, intoleràncies, etc.
 • Tenir present als alumnes del centre que pertanyen a altres cultures
 • Acostumar als infants a menjar una quantitat adequada a la seva edat i a tastar tot tipus de menjar.
Dimensió conductual:
 • Ensenyar a mastegar bé els aliments i menjar amb la boca tancada
 • Aprendre a dinar a un ritme constant i en un temps normal
 • Aprendre a utilitzar correctament els estris per menjar (coberts, got i tovalló)
 • Aprendre a seure correctament
 • Entrar i sortir del menjador sense córrer
 • No aixecar-se de la cadira sense el permís de la monitora
 • No cridar i demanar les coses amb educació
Dimensió psicològica i social:
 • Considerar el menjador com un espai d’aprenentatge
 • El temps de dinar és un moment per comunicar-nos
 • En la nostra cultura l’acte de menjar és un temps que compartim amb grup; moltes festes i celebracions giren entorn una taula amb el menjar com activitat compartida que es regeix per unes normes, actituds i hàbits que fomentem, alhora que aprenen a ser capaços d’esdevenir autònoms.
Gestió del lleure al pati:
 • Aprendre a desenvolupar la creativitat i la imaginació per construir el propi joc
 • Aprofitar el temps de lleure per realitzar la pràctica de jocs lliures i d’activitats pre-esportives no competitives
 Objectius al pati:
 • Utilitzar i recollir les joguines correctament
 • Saber escoltar i entendre les normes senzilles en jocs tradicionals
 • Acceptar les pròpies limitacions i les dels altres
Foment del reciclatge:
 • Treballar la responsabilitat envers el medi ambient amb tot el que això comporta a nivell d’estalvi energètic i reciclatge.

Menjadormenjador1