Projecte Educatiu

LA COMUNITAT EDUCATIVA

El Serrallo és una escola pública d’educació infantil i primària oberta a tot tipus d’alumnat sense discriminació per raons de sexe, raça, cultura, nacionalitat, creences, …

El nostre projecte educatiu s’emmarca dins d’una línia pedagògica constructivista on l’alumne és el protagonista dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Pretenem formar persones capaces de formar part activa i positiva de la societat, que s’acceptin i acceptin els altres aportant, en benefici de tothom, el millor de si mateixos.

Pretenem desenvolupar les capacitats dels alumnes mitjançant la significativitat lògica i psicològica dels aprenentatges que es realitzen i el foment de les activitats col·lectives.

Amb aquesta finalitat fem un seguiment acurat de cada nen i nena de la nostra escola per tal de donar-li el suport i recolzament que en fos necessari en funció de les seves característiques personals.

L’ús de la tecnologia està present en totes les activitats d’ensenyament –aprenentatge com a eina facilitadora de la tasca docent, com a instrument que pretén potenciar l’autonomia de l’alumnat i ajudar-lo a entendre el mon que l’envolta.

TRETS D’IDENTITAT I OBJECTIUS PEDAGÒGICS

Les activitats que duem a terme a l’escola han de tenir per finalitat: 

  • El desenvolupament integral i harmònic desl aspectes intel·lectuals, afectius i socials dels nens i nenes
  • Promoure el respecte als drets i llibertats fonamentals de les persones, així com els principis bàsics de la convivència i la democràcia.
  • Crear actituds solidàries i de tolerància.
  • Facilitar el desenvolupament dels aprenentatges de tot tipus que la societat on vivim demana, tot adaptant-se amb la màxima celeritat possible als canvis.
  • Fomentar l’esperit de pertinença i estima al País, alhora que promoure el  coneixement d’altres pobles i cultures.
  • Promoure l’autonomia de l’alumnat.