PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL CURS 20-21

TIPUS PREINSCRIPCIÓ Presencial
DATES Dimarts 19 al divendres 22 de maig
HORARI 9:00h a 13:00h
LLOC Escola Sant Salvador
REQUISITS S’ha de demanar CITA PRÈVIA
COM DEMANAR CITA PRÈVIA Trucar al telèfon de l’escola (977-52-09-70) del 19 al 21 de maig de 10:00 a 13:00

NO S’ATENDRÀ A CAP PERSONA QUE NO TINGUI CITA CONCERTADA

SOL·LICITUD S’ha de portar la sol·licitud  impresa i emplenada. A la pàgina principal de l’escola trobareu la sol·licitud .

A l’escola també trobareu sol·licituds impreses.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

-De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATITVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT a) Criteri específic

Per a l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

·   Cap, si es tracta del mateix centre.

·     Si s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic     cal presentar un certificat d’aquest centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

·      Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.

·    Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

·   Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

 

Documents

·      Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

·       Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

·      Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

 

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Documents:

·         Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents

·         Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.

·         Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteri complementari

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents

·         Original i còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.Segons la normativa no s’accepta caducada o en renovació.

QUI POT FER LA PRE-INSCRIPCIÓ? Es poden matricular al primer curs de segon cicle d’educació infantil (P3) els infants que compleixen 3 anys

el 2020 (i els més grans que han fet una retenció a la llar )

ON PODEU TROBAR MÉS INFORMACIÓ? http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

 

RECOMANACIONS SANITÀRIES RECORDEM que per fer la preinscripció presencial el pare/mare o tutor/a legal s’han de tenir en compte els següents aspectes:

  • al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);
  • si heu d’emplenar la sol·licitud a l’escola heu de portar el vostre bolígraf
  • s’ha de portar mascaretes i guants
  • NO poden venir a fer la preinscripció persones majors de 60 anys i embarassades
  • NO han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>