Suport Vital Bàsic

El programa de Suport Vital Bàsic es porta a terme gràcies al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Català de Ressuscitació.

Es tracta d’una activitat l’objectiu principal de la qual és que l’alumnat aprengui coneixements bàsics gradualment i progressivament (teòrics i pràctics), al llarg de totes les etapes educatives de l’escola, adaptats a cada edat, relacionats amb què és, què cal fer i com es pot actuar davant d’una situació d’emergència vital.

Consisteix en l’ensenyament als alumnes del Suport Vital. Perquè?

Doncs perquè el  80%  de  les  aturades  cardiorespiratòries  (PCR)  són  extrahospitalàries  i  sovint tenen lloc amb un familiar o un amic al costat. Si el testimoni de l’aturada cardio respiratòria (ACR) comença de seguida les maniobres de RCP, la supervivència és de 2 a 3 vegades més gran que quan no s’inicien. Una RCP realitzada correctament aconsegueix una supervivència 20  vegades  més  gran  que  quan  es  realitza  de  manera incorrecta.  Aquests  fets  estan corroborats científicament mitjançant els estudis que es realitzen sobre les ACR.

La formació  de  la  ciutadania  és  una  necessitat si  volem  assolir  una  millora  en  les  taxes  de supervivència  amb  qualitats  de  les  víctimes  de  mort  sobtada  i  per  tant  la  formació  dels escolars,  futurs  ciutadans,  ha de ser un objectiu.

Aquest Programa esta totalment seqüenciat per edats, de manera, que a cada curs els alumnes aprenen un pas més de quines són les accions a seguir en el SVB.

Durant el curs 2017/2018 la nostra escola ha començat les activitats a P3.