#AquíProuBullying

Introducció

“L’escola és el reflex de la societat i, alhora, és un espai privilegiat on tots els ciutadans i ciutadanes adquireixin uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els altres. Un dels seus objectius bàsics ha de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de fomentar i liderar la convivència, tant a l’interior del centre educatiu com al seu entorn immediat”

(Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament)

Què és?

Aquest projecte es basa en un programa d’innovació pedagògica per tal de prevenir, detectar i intervenir davant de l’assetjament entre iguals.

Al primària es porta a terme per tal d’incidir especialment en reforçar els valors convivencials com a eines per prevenir possibles situacions d’assetjament.

Objectius:

1.- Millorar la convivència en el centre escolar.

2.- Entendre la necessitat d’establir, acceptar i complir les normes de convivència.

3.- Aprendre a respectar i valorar la diversitat.

4.- Implicar tot l’alumnat de cicle superior de primària en la millora de la convivència i la prevenció de l’assetjament.

5.- Formar tots els alumnes de cicle superior de primària per a ser membres dels Equips per la Convivència.

6.- Fer que els alumnes coneguin i facin servir les pràctiques restauratives.

7.- Afavorir espais per a la millora de la convivència i la gestió dels conflictes.

El centre que forma part del projecte realitza amb els grup classe del cicle superior un seguit d’activitats que permetran crear un bon clima de convivència i evitar situacions d’assetjament a l’entorn escolar.

Els anomenats Equips X la convivència tenen com a finalitat detectar i aturar aquelles accions que dificultin les relacions entre iguals i malmetin la convivència i promoure tant estratègies de gestió positiva dels conflictes com mesures restauratives de tal manera no arribin a donar-se situacions d’assetjament.

Les funcions dels Equips X la convivència són:

  • observar i detectar situacions que trenquen la convivència i enregistrar-les
  • estar atents a companys que necessitin ajuda perquè se sentin insegurs, exclosos, amenaçats o agredits
  • analitzar les situacions conflictives i fer propostes d’intervenció.