Projecte lingüístic (PLC)

Què entenem per projecte lingüístic? D’acord amb la Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació, el projecte lingüístic ha d’emmarcar el tractament de les llengües al centre i ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües. Parteix de la reflexió interna del centre i incideix en tots els contextos comunicatius del centre: aula, centre i entorn.

En el nostre context, el domini de la competència comunicativa i lingüística es construeix a partir de la interrelació i de la interacció entre diferents llengües, les curriculars i les pròpies.

El domini d’aquesta competència és un dels elements més rellevants de la preparació de l’alumnat atès que permet comprendre la realitat, expressar el pensament i les emocions, raonar, crear, transmetre el coneixement i una determinada manera de veure i entendre el món, i relacionar-nos amb els altres. En definitiva, permet viure i participar en societats plurals i complexes i desenvolupar-e amb èxit en qualsevol àmbit personal, social, acadèmic i professional.

Projecte lingüístic Quermany (PLC)