Normes

1. ENTRADES I SORTIDES

Les portes del recinte escolar s’obriran al matí a les 08:55 h i a la tarda a les 14:55 h per tal que entrin tots els alumnes.
Per la sortida les portes s’obriran a les 12:25 h. i a les 16:25 h pels alumnes d’educació infantil i primària.

Educació Infantil:

Els pares i mares d’educació infantil acompanyaran a les 9h i a les 15h. als seus fills i filles fins la fila del seu grup classe, a les hores de sortida (12:30 i 16:30) els recolliran a l’aula corresponent.
Amb l’entrada de l’ultima fila es tancarà l’edifici de parvulari. Els alumnes que arribin més tard s’adreçaran a Consergeria.
Som conscients que no és el més pràctic per a vosaltres però és el millor perquè els nens i nenes que han arribat puntualment a l’escola siguin atesos pels mestres.
El moment de l’entrada no és el més adequat per comentar o donar avisos als mestres ja que això dificulta el desenvolupament habitual de la jornada escolar, per tant aquests es faran sempre per escrit.

Educació Primària:
Els nens i nenes d’Educació Primària entraran sols a l’escola en el moment que s’obrin les portes (8:55 h i a les 14:55 h) i aniran directament a les aules on trobaran els/les seus mestres. Els alumnes de primària entraran a les aules sense entretenir-se pel pati o passadissos. Es farà amb ordre: caminant amb tranquil·litat, cedint el pas amb el respecte necessari, tenint cura de tots els companys més petits/es, amb deferència i cordialitat. Cal saber moure’s dins del centre amb autonomia i responsabilitat personal.

Els alumnes que arribin més tard de les 9h 10min. i / o les 15h 10min. s’adreçaran a Consergeria per no interrompre la sessió de treball ja iniciada a l’aula.

Els pares, mares o acompanyants dels nens i de les nenes de Primària només entraran al recinte escolar quan hagin de fer alguna gestió personal al Centre o estiguin convocats a alguna entrevista. Tots els comentaris o avisos als mestres els faran per escrit, fent ús de l’agenda escolar. Cal fer responsable a l’alumne/a del lliurament al mestre/a -tutor/a d’aquestes comunicacions.

Pel que fa a la sortida els nens/es de Cicle Mitjà (3r. 4t.) i Cicle Superior (5è. 6è) seran acomiadats pels seus mestres des de l’aula. Utilitzant com a porta de sortida de l’edifici escolar la que queda més a prop del gimnàs. Els pares i mares els esperaran a l’espai que queda entre el menjador i el pati d’infantil.

Els alumnes de Cicle Inicial sortiran de les aules en fila i acompanyats pels seus mestres fins el porxo de psicomotricitat, allà seran lliurats de forma personal als pares, mares o persona encarregada que prèviament s’haurà comunicat a la mestra. Cal que la mestra tingui coneixement directe de la família de qualsevol canvi en la rutina habitual. És un espai molt reduït per tants usuaris, us demanen que ho tingueu en compte.
De forma generalitzada, la puntualitat en les entrades i sortides serà un hàbit a assolir tant per part de l’alumne/a com de les famílies acompanyants.

2. NORMES DEL TEMPS D’ESBARJO

No es podran utilitzar pilotes de cuir o de plàstic dur per a jugar.
Caldrà aprendre a compartir les zones de joc i els estris o joguines.
No estarà permès l’ús de joguines que puguin distorsionar el joc collectiu.
No es poden portar a l’ escola telèfons mòbils, mp3, ni jocs electrònics.
El Centre no es farà responsable de les joguines que puguin dur els nens de primària. Malgrat sempre s’educarà en el respecte dels objectes personals dels altres.
Els alumnes d’infantil no podran dur joguines a l’escola, perquè a l’hora d’esbarjo l’escola facilita els estris de joc.

3. MALALTIES, VISITES MÈDIQUES I MEDICACIÓ

Sempre que l’alumne hagi de faltar a l’escola per malaltia els pares avisaran per telèfon.
Sempre que un nen/a s’incorpori al centre després d’una falta d’assistència portarà un justificant per escrit comunicant el motiu de la no d’assistència a l’escola.
Quan un alumne (de P3 fins a 2n) hagi de sortir del centre serà recollit a Consergeria per la persona degudament autoritzada, prèvia comunicació escrita a la mestra/tutora. Quan sigui un alumne/a de més edat que els pares consideren pot anar sol a casa, per poder abandonar el centre caldrà que dugui una autorització signada pels seus pares.
En cas que un alumne/a manifesti una indisposició que el mestre/a o monitor/a d’un servei consideri que l’impedeix acabar la jornada escolar, ho comunicarà a la família immediatament per tal que el vinguin a recollir. Així mateix, en cas d’accident, s’avisarà a la família i s’actuarà segons les necessitats del nen /a.

Els pares o mares tenen l’obligació d’informar a l’escola de qualsevol al·lèrgia, afecció física o malaltia infecciosa de l’alumne/a.

En cap cas el centre per decisió pròpia administrarà als alumnes un medicament.

Si algun alumnes està seguint un tractament mèdic que faci que hagi de prendre algun medicament a l’escola, la família facilitarà al centre una autorització junt amb el medicament o el mateix envàs si es possible s’indicarà nom i cognom de l’alumne/a, grup/classe, dosi i horari d’administració.
Sempre que el nen/a tingui un agent infecciós que pugui ser causa de contagi la família no portarà el nen/a a escola per tal d’impedir la propagació.

4. PARÀSITS

Davant la presència de paràsits en algun nen/a:

S’avisarà, de forma discreta, a la família afectada perquè prengui les mesures oportunes.
Es notificarà a la resta de famílies per tal que puguin prendre les mesures per evitar el contagi i propagació.
Es recomanarà a la família afectada que no porti el nen/a a escola per evitar el contagi.

5. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

 • Entrevistes personals amb els pares o mares.
  1. Per fer entrevistes personals amb els mestres cal concertar-les prèviament.
 • Lliurament d’informes
  1. Educació Infantil: Lliurarà dos informes per curs. Un a finals de gener i un altre en finalitzar el curs.
   Educació Primària: Lliurarà tres informes per curs. Un per cada quadrimestre i un altre a finals de curs.
 • Circulars informatives
  1. El centre a través de circulars (via mail o a través de paper) mantindrà informats als pares i mares de tot allò que vagi sorgint i es consideri necessari posar en el seu coneixement.
   Caldrà que responsabilitzeu a tots els alumnes de primària del lliurament de les circulars que s’envien en format paper, a vosaltres i a l’inrevés. En el cas d’infantil seran els pares i mares els encarregats de revisar les motxilles cada dia.

  6. SORTIDES I COLÒNIES

  Per tal de participar en qualsevol de les activitats programades fora del centre escolar, tot alumne/a haurà de lliurar al mestre/a o monitor/a l’autorització general del pare, mare o tutor/a degudament complimentada, la qual es lliurarà a inici de curs. Cap alumne/a sortirà del centre sense aquesta autorització.

  En cas de que l’alumne no participi en alguna d’aquestes activitats, caldrà avisar al mestre/a uns dies abans, quan es rebi el recordatori de la sortida.

  El cobrament de l’import de les sortides i colònies el realitzarà l’APA mitjançant rebut bancari.

  7. INSTAL·LACIONS

  Mentre els nens/es estan a les instal·lacions de l’escola fora de l’horari escolar, els pares i mares se n’han de responsabilitzar d’ells, tot respectant les normes del centre per la seva pròpia seguretat i la de tots. Us recordem que no està permès pujar als arbres, terraplens, cistelles, porteries del pati, murs, tanques i portes d’accés. Nosaltres els mestres sancionem aquests comportament per la seva seguretat i per respecte al medi, esperem que vosaltres col·laboreu en aquesta norma. Els nen i nenes poden fer-se mal o bé trencar-se la tanca de les portes o les branques dels arbres innecessariament.
  La conserge tancarà les portes de l’escola a les 16’30. Cal que totes les famílies deixin el centre abans d’aquesta hora.
  Per qüestions de seguretat i higiene no estarà permesa l’entrada d’ animals de companyia dins del recinte escolar.
  A més us recordem que en aplicació de la llei vigent l’ escola i les seves zones d’esbarjo són espais sense fum.

  8. MATERIAL ESCOLAR

  El material escolar considerat d’ús comú per a l’alumnat serà el següent:

  Educació Infantil

  Tot el material escolar fungible utilitzat a l’aula. Tot aquell material que hagi anat elaborant l’equip de mestres del cicle per la substitució dels llibres de text.

  Cicle Inicial

  Tot el material escolar fungible utilitzat a l’aula. Tot aquell material que hagi elaborat l’equip de mestres del cicle per tallers, reforç o ampliació.

  Cicle mitjà i superior

  El material fungible destinat a l’àrea de plàstica i als treballs col·lectius i d’aula.

  Tots els cicles

  Les fitxes d’ampliació i reforç elaborades pels mestres i impreses amb el maquinari (fotocopiadora i multicopista) de què disposa el centre.
  El cobrament de quotes i control de pagaments el realitzarà l’administració de l’APA.

  Pel que fa al llibres de text, l’escola, mitjançant l’APA, desenvolupa el projecte SURERA, que consisteix a la reutilització i manteniment dels mateixos.

  Per tal d’aprofitar l’ espai dels penjadors de les aules d’educació infantil i cicle inicial no està permès l’ús de motxilles de rodes.