PREINSCRIPCIONS CURS 2020-2021

Vull fer la preinscripció pel meu fill/a, què he de fer?

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

Si sou una família que ja teniu inscrit al vostre fill/a a l’escola, no heu de fer cap procediment. L’alumnat queda matriculat directament d’un curs al següent. 

Tota la informació a queestudiar.gencat.cat

Podeu consultar l’oferta de places a: Mapa escolar de la preinscripció 2020-2021

QUÈ HE DE FER? (del 13 al 22 de maig)

 • Omplir la sol·licitud telemàtica: clica aquí
 • Enviar el resguard de la preinscripció i els documents escanejats o fotografiats (DNI pares, DNI alumne i llibre família) a l’email de l’escola: a8038247@xtec.cat 
 • Estar al cas dels llistats que es publiquin.
 • Un cop acceptat, rebreu un email per a fer la matriculació (del 13 al 17 de juliol).
Per a consultes podeu adreçar-vos al telèfon 938060111 o per email a8038247@xtec.cat

1. Presentació de la sol·licitud

 • Omplir la sol.licitud telemàticament (clica aquí): del 13 al 22 de maig.
 • Enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre (a8038247@xtec.cat) demanat en primera opció.
 • El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, s’assignarà una cita prèvia per a l’accés al centre (dimecres 20, dijous 21 i divendres 22 de 9h a 13h). CLICA EN AQUEST ENLLAÇ: Cita prèvia. Si, excepcionalment, cal presentar la sol·licitud presencialment, caldrà tenir en compte:

 • al centre ha de venir una sola persona a fer les gestions,
 • s’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa (si no es porta emplenada cal portar el seu propi bolígraf);
 • cal portar mascareta i guants;
 • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

2. Documentació i criteris

S’hauràn d’enviar, via email al centre (a8038247@xtec.cat), escanejats o fotografia:

 • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

També caldrà adjuntar la documentació dels criteris:

 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts (no cal enviar cap document)
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts (no cal cap document, ja hi consta al DNI)
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts (quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa)
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts (en cas de Vilanova, totes les famílies vilanovines tenen els 30 punts, no hi ha àrea de proximitat).
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts (cal enviar l’acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania)
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts (cal enviar còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes)
 • L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.( cal enviar còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent)

Les sol·licituds s’ordenen a partir d’un número obtingut per sorteig i que prèviament s’ha atorgat de manera aleatòria.

3. Calendari

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

4. Consulta dels llistats de resultats

Els llistats es podran consultar:

 • De forma individual, amb el codi de la sol.licitud, a través de la web Estudiar a Catalunya (properament enllaç)
 • En aquest espai de la web del centre (els llistats tindran les dades anonimitzades):

LLISTAT DE PUNTUACIÓ PROVISIONAL (clica aquí)

5. Presentació de reclamacions

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre: a8038247@xtec.cat

Excepcionalment, en cas de necessitar atenció presencial, es demanarà cita prèvia.

6. Matrícula

Del 13 al 17 de juliol, el centre es comunicarà via email amb les famílies on es farà arribar la documentació necessària que caldrà retornar omplerta.

7. Altres qüestions

 • La informació i projecte del centre es podrà consultar a la web de l’escola.
 • No es podran realitzar visites al centre.
 • Tota la informació sobre la preinscripció la trobareu en aquesta pàgina o a les webs del Departament d’Educació: CLICA AQUÍ
 • El centre disposarà de totes les mesures de seguretat, però no es pot adreçar al centre sense cita prèvia.
 • Tota la informació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Si hi ha qualsevol dubte, podeu trucar al telèfon de l’escola 93.806.01.11 (desviament de trucada) o bé enviar un email a a8038247@xtec.cat.