MATRICULACIÓ 2018-2019

DIES: del 21 al 27 de juny de 2018
HORARI : de 9 a 11

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA
(NOMÉS PER A ALUMNES DE NOVA INCORPORACIÓ)

– Dues fotografies (mida carnet).

– Haver lliurat la documentació de la preinscripció. Si a la preinscripció no vau lliurar la fotocòpia del DNI del 2 pares, a la matrícula cal lliurar la fotocòpia del DNI del pare que falti.

– Fotocòpia del carnet de vacunes.

-Original i fotocòpia fe la TSI (Targeta Sanitària Individual) del nen o nena.

– Justificant d’ingrés material cooperatiu de classe, 80 € per P3, al compte de BBVA ES 50 0182 8328 5702 0017 0076

– Omplir els fulls de dades personals que us facilitaran a la secretaria del centre.

Alumnes d’Educació Infantil:
– Fitxa dades bàsiques
– Fitxa complementària dades bàsiques
– Carta de compromís educatiu

Alumnes d’Educació Primària
– Fitxa dades bàsiques
– Autorització per formar part del projecte de socialització de llibres.
– Carta de compromís educatiu
– Només 4t, 5è i 6è, autorització per sortir sol

– Si l’alumnat procedeix d’un altre centre, necessita la baixa prèvia del centre anterior.

– Cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol•licitud de preinscripció.