2. Línia pedagògica

1.Treballem amb projectes a educació infantil
2.Afavorim un clima acollidor, cordial i familiar que faciliti l’aprenentatge i les relacions personals.Potenciem la tutoria.
3.Animem a la lectura mitjançant l’ús de la biblioteca d’aula i la biblioteca de l’escola.
4.Valorem la importància del joc en l’etapa d’educació infantil perquè contribueix al desenvolupament intel.lectual, motriu i afectiu. (aula racons)
5.Introduïm la lengua estrangera a P5. Al cicle superior es fa l’àrea de plàstica en llengua anglesa.
6.Estimulem la curiositat, la iniciativa, la capacitat crítica, la d’observació, el rigor científic, la creativitat i els hàbits de treball
7.Fem l’aprenentatge de l l’expressió escrita, el càlcul matemàtic i les TAC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) en petits grups.
8.Valorem el teatre com a eina d’aprenentatge i de creixement (CI i també, com una activitat de migdia)
9.Potenciem activitats complementàries com les colònies, les sortides i les activitats fora de l’aula.
10.Fem que l’alumnat se senti protagonista, responsable, respectuós i autònom.
11.Valorem la participació de les famílies i la seva implicació en el procés d’aprenentatge
12.Treballem amb estreta col·laboració amb l’AMPA per oferir una prolongació de l’escola i una formació global i complementària.