Menjador escolar

L’horari de les oficines per l’atenció a les famílies és de 08:30h a 14h i de 15h a 17:30h de dilluns a dijous i els divendres de 08h a 15h. Les oficines estan situades a:

C/ Aurora,5 08221 Terrassa

Tel. OFICINA: 93 854 48 02

Qualsevol dubte relacionat amb el menjador escolar el podreu consultar amb la coordinadora del menjador:

Telèfon directe de la coordinadora de l’escola: 678 679 717 (Nati)

Correu electrònic de la coordinadora : menjador.pauvila@grupserhs.com

Nova App mòbil de Serhs Food (Manual de Funcionament de l’App).

 

TIPOLOGIA D’USUARI:

USUARI FIX: Es considera usuari fix aquell que fa ús del menjador d’un a cinc dies a la setmana, sempre els mateixos i especificant a la inscripció els dies d’ús. (Exemple: de dilluns a divendres. Exemple: dilluns. Exemple: Dimarts i dijous). 

USUARI ESPORÀDIC: Es considera usuari esporàdic aquell que en fa ús dies esporàdics sense especificar.

*Els usuaris que fan servir un patró d’ús variable es consideraran usuaris esporàdics.

El preu del menú pels alumnes que es queden de forma fixa és de: 6,07€.

També es podrà fer ús del servei de menjador de forma esporàdica, adquirint el tiquet corresponent al preu: 6,37€.

 

FORMES DE PAGAMENTS DELS USUARIS:

La compra de tiquets es pot fer de quatre maneres diferents:

1) A través de l’APP de Serhs Food.

2) COMPRA DE TIQUETS ALS CAIXERS AUTOMÀTICS DE “LA CAIXA DE PENSIONS”:

El Caixer ha de disposar de teclat amb lletres o ser SERVICAIXA. No pot ser caixer amb teclat només numèric.

Els passos a realitzar són els següents:

1. Introduir targeta de pagament o llibreta SELECCIÓ IDIOMA.

2. Clicar: PAGAMENTS.

3. Clicar: PAGAMENTS SENSE CODI DE BARRES (Demanarà PIN).

4. Clicar: COL·LEGIS I MATRÍCULES.

5. Clicar: AMB EL CODI DE L’ENTITAT.

6. INTRODUIR EL CODI  0500612  SERHS FOOD AREA, S.L.

7. Posar l’import a ingressar:

ESCOLA PAU VILA I DINARÉS

8. Surt una pantalla on cal posar REMITENT (dades del nen/a, curs, escola) AQUEST CAMP ÉS OBLIGATORI, SI NO S’EMPLENA NO DEIXA SEGUIR.

9. Apareix la pantalla de comprovació de dades i es pot CORREGIR o CONFIRMAR.

10. En CONFIRMAR es fa el càrrec i el caixer lliurarà 2 justificants amb el mateix número de control.

11. Cal presentar el justificant obligatòriament al coordinador/a del menjador del centre perquè quedi comptabilitzat el pagament i es pugui fer ús del menjador.

12. L’altre justificant és per la família.

3) COMPRA DE TIQUETS ALS CAIXERS AUTOMÀTICS DEL BBVA

1. Accedir sense targeta/llibreta.

2. Operacions sense targeta o llibreta.

3. Pagaments.

4. Servei pagaments EXPRESS.

5. Introduir CODI EMISSOR: 59803825  Continuar

6. Introduir SUFIX: 100  Continuar

7. Introduir codi centre: 50550

8. Introduir dades alumne: Nom i cognoms del/de la nen/a  Continuar

8. Introduir import a pagar: __€ i introduir bitllets al caixer  Continuar

9. Revisar les dades del rebut i prémer  Continuar

10. Realitzant operació.

11. Imprimir justificant  Continuar

4) COMPRA DE TIQUETS DIRECTAMENT A “L’OFICINA” quan sigui estrictament necessari i com a última opció:

En efectiu i en horari de: 09:00 a 13h.

Si la compra de tickets es fa utilitzant les opcions 2,3 i 4 caldrà que s’entregui a un dels adults que hi haurà a la porta per tal que es dipositi a la bústia que hi ha al vestíbul de l’escola abans de les 10:00 h del matí.

 

PAGAMENT DE REBUTS:

Pagament per CARTA DE PAGAMENT AMB CODI DE BARRES: s’haurà realitzar el pagament del 6 al 9 de cada més, SEMPRE PAGAMENT PER AVANÇAT, i presentant el justificant de pagament a la Coordinadora del menjador. La carta de pagament es podrà descarregar a través de l’APP Serhs Food.

Pagament per DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: Els rebuts es giren al banc (al compte indicat per la família a la INSCRIPCIÓ DEL MENJADOR), SEMPRE PER AVANÇAT, entre els dies 6 i 9 de cada mes a partir d’Octubre.

El rebut del mes de SETEMBRE es cobrarà del 26 al 30 de setembre.

Es cas de devolució del rebut bancari del mes en curs, es procedirà segons el protocol d’empresa, en el que es comunicarà la devolució del rebut i s’indicaran les instruccions per tal de solucionar-ho dins del mes en curs. En els casos en que no es compleixi el termini, el servei de menjador quedarà suspès a partir de la data que s’informarà mitjançant carta a l’usuari/ària.

La devolució d’un rebut genera una extra de 5 euros per rebut retornat que es sumaran al deute, en el cas de dos rebuts retornats automàticament quedarà exclòs de la DOMICILIACIÓ passant a CARTA DE PAGAMENT.

 

MODIFICACIONS (ALTES, BAIXES ):

S’han de comunicar les altes/baixes/modificacions mitjançant el lloc web (si no ens sortim podem trucar a l’oficina per tal que ens ajudin a realitzar el tràmit).

 

CANVIS DE CONDICIONS PAGAMENT:

En cas de voler fer algun canvi de forma de pagament o de compte bancària s’haurà de comunicar amb 15 dies antelació.

 

SISTEMA D’AVÍS DE FALTES D’ASSISTÈNCIA JUSTIFICADES: App abans de les 10:00 h, sinó té internet igual que abans

El procediment a seguir és el següent:

Si el/la seu fill/a ha de faltar al menjador, s’ha d’avisar abans de les 10h del mateix dia utilitzant l’APP Serhs Food i si no teniu l’aplicació caldrà avisar a la Coordinadora del menjador amb un correu electrònic, o bé una nota escrita que haureu d’entregar a alguna de les persones adultes que estaran a les portes d’accés i que dipositarà a la bústia del menjador. L’abonament  de la FALTA AVISADA s’efectuarà en el rebut del mes següent.

Quan una família avisi amb antelació a l’empresa que el seu fill/a no farà ús del menjador durant un o més dies (absència per malaltia o altres motius) l’empresa abonarà a l’usuari 2’38 € per dia.

El servei de menjador entra en funcionament el dilluns, dia 14 de setembre. Per als nens i nenes de P3 començarà dijous 17. L’horari serà de 12:30 h a 15:00 h per a tothom.

L’alumnat de P-3 que es queda a menjador haurà de portar una bata exclusiva per a aquest ús. Aquesta bata se l’emportaran a casa el divendres per a rentar-la ( us recomanem que sigui sense botons i amb punys de goma). També haurà de portar un joc de llençols i una manta per quan faci fred, tot marcat amb el nom i cognoms en un lloc visible fàcilment. També haurà de dur una bossa de roba per a poder guardar els llençols que s’enduran a casa setmanalment.

 

IMPORTANT:

PER FER ÚS DEL SERVEI DEL MENJADOR ÉS IMPRESCINDIBLE TENIR FETA LA INSCRIPCIÓ DEL MENJADOR.

Si teniu previst que el vostre fill/a faci ús del menjador algun dia podeu passar per secretaria a buscar un full, o bé ho podeu fer per internet utilitzant el següent enllaç:

http://www.serhsfoodeduca.com

EL CODI DE L’ESCOLA PER FER GESTIONS A TRAVÉS DE LA PAGINA DE L’EMPRESA ÉS:  20111250550

 

RECORDEU: Inscripció (una sola vegada) + Tiquet esporàdic (sempre que vulgueu fer ús del servei)