Trets d’identitat

El nostre tret d’identitat més evident és el fet de ser una escola de natura, situada en un entorn privilegiat, al costat del Parc Güell i amb accés preferent al Bosc de Turull, gràcies a la nostra aliança amb la Societat Catalana d’Educació Ambiental. En aquest entorn, els nostres alumnes aprenen a estimar i respectar la terra, i a cuidar el medi ambient.

Un altre tret molt definitori és voler preparar el nostre alumnat pels ràpids canvis del entorn. En un món cada cop més tecnificat, on les màquines cada cop substitueixen més persones a la feina, hem de potenciar aquelles habilitats que ens fan més humans: empatia, creativitat, pensament lateral, intel·ligències múltiples, treball en equip, resolució de problemes…

Som també una escola que vol estar oberta al barri i a l’entorn, col·laborant amb múltiples entitats del districte i del barri i realitzant activitats que ajudin a enfortir el seu teixit social i a crear lligams entre els nostres alumnes i l’entorn.

Per això els següents trets ens identifiquen:

– Acollim totes les famílies i infants respectant la cultura, la llengua, les  peculiaritats i singularitats tot apreciant la diversitat.

– Afavorim els valors del respecte, companyonia, cooperació, solidaritat, estimació, diàleg, esforç i perseverança.

– Fomentem l’ús del llenguatge pel desenvolupament de tot l’alumnat.

– Potenciem i confiem en les capacitats dels infant perquè aquests esdevinguin protagonistes dels seus aprenentatges.

– Construïm aprenentatges a través de la formulació d’hipòtesis, observació, experimentació, deducció i comprovació d’aquests.

– Fomentem la participació de les famílies com a element clau de l’educació dels infants.

– Potenciem el desenvolupament físic, emocional, social i cognitiu dels infants interaccionant amb la natura.

– Establim relacions harmonioses amb la natura que condueixen a estimar-la, guarir-la i millorar-la.

– Cultivem l’estima i la coneixença de la llengua i la cultura catalana.

– Potenciem i integrem l’ús de les noves tecnologies a l’aula.