Projecte educatiu

A l’escola Montseny estem renovant les bases del nostre model educatiu, virant cap a metodologies més actives.
Els pilars pedagògics que estan guiant el nostre canvi són:

 • L’aprenentatge significatiu, contextualitzat i vivencial.
 • L’emoció com a element imprescindible de l’aprenentatge.
 • L’adaptació a les diferents necessitats i etapes maduratives de cada infant.
 • La importància de l’error com a pas necessari per l’aprenentatge.
 • L’encoratjament al nostres alumnes a buscar solucions diferents i prendre riscos.
 • L’esforç i la perseverança.
 • El foment de l’autonomia i la responsabilitat.
 • El respecte i la solidaritat.
 • La col·laboració i el treball en equip.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS:

– Dotar els nostres alumnes de les competències necessàries per desenvolupar-se plenament en la societat que els tocarà viure, particularment la col·laboració i el treball en equip, la creativitat, el pensament crític, la resolució de problemes i les habilitats comunicatives.

– Potenciar metodologies actives: projectes.

– Vincular entorn i currículum, dotant de context els aprenentatges.

– Proporcionar a l’alumnat un amor a l’aprenentatge que els ajudi a continuar aprenent durant tota la vida.

– Descobrir i potenciar les habilitats úniques de cada infant.

– Fer un tractament acurat de la diversitat.

– Educar el nostre alumnat en valors i convivència, ajudant a crear ciutadans actius i responsables.

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA:

Actualment ens trobem en un procés de renovació pedagògica, implantant metodologies més actives, centrades en l’alumne. Hem introduït el treball per ambients a Educació Infantil i a Cicle Inicial durant algunes franges horàries. Els ambients fomenten l’autonomia i tenen en compte els interessos de l’alumne: ells mateixos poden escollir a quin ambient volen treballar, en una atmosfera de joc que afavoreix la motivació i la curiositat.

A l’etapa d’Educació Primària estem introduint el treball per projectes, model molt adient per potenciar les habilitats descrites als trets d’identitat i ideal per fer de l’alumne el protagonista dels seus propis aprenentatges. Aquesta metodologia ajuda els alumnes a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir, sent un aprenentatge significatiu, en un context de treball en equip i col·laboració. Fem servir caixes d’aprenentatge, corners, treball de camp al Bosc de Turull i integrem les noves tecnologies al treball d’aula.

PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE:

Per aprofitar el nostre entorn privilegiat s’ha creat el Projecte Natura, que pretén vincular i connectar la integritat del currículum acadèmic de l’alumnat amb la flora i la fauna del Bosc de Turull i el Parc Güell.

Aquest projecte també es fa extensiu a l’hort, que permet l’observació directa de l’evolució de la naturalesa i participar directament en el seu desenvolupament.

Amb això es pretén que els coneixements que han d’assolir-se al llarg de l’Educació Primària s’integrin a través de la seva exposició tangible i pragmàtica i d’una manera dinàmica i divertida. S’ha demostrat que la millor manera d’aprendre és fent i apassionant-se.

 • Fent: l’alumnat forma part d’un entorn d’aprenentatge que fomenta l’experimentació i la pràctica.
 • Apassionant-se: la  interrelació amb l’entorn i la creació de projectes pedagògics basats en aquest entorn permet la creació de dinàmiques lúdiques i engrescadores.

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ:

Els nostres alumnes tenen en les rotllanes i assemblees un espai per expressar-se en un context relaxat i de respecte mutu. Són consultats respecte als projectes que volen realitzar (es tria aquell que ha estat votat per la majoria de la classe) i durant les estones d’ambients la circulació és lliure i poden triar la proposta que els interessa treballar en aquell moment.

Durant les tutories es posa el màxim èmfasi en el respecte i la tolerància, ja que el Montseny és una escola acollidora. Connectem els alumnes amb altres cultures per tal que aprenguin a respectar-les, estimar-les i sentir-les com una riquesa.

L’escola  i l’AFA estem creant mecanismes de participació perquè els alumnes i les famílies tinguin vot i siguin part activa en projectes de gran envergadura per al centre, com ara la reforma dels patis per fer-los encara més verds i acollidors.

A través de les comissions mixtes, les famílies participen sistemàticament a la vida del centre i l’educació dels seus fills i filles.