L’atenció a la diversitat a l’escola Montseny:

La  intervenció que portem a terme a la nostra escola amb els alumnes es realitza generalment dins de l’aula ordinària sempre que les circumstàncies ens ho permeten. D’aquesta manera, prioritzem que l’àmbit on es desenvolupin part de les nostres actuacions sigui a l’aula  ordinària. El  grup aprèn a conviure i a acceptar la diversitat i aquest és un fet que valorem molt des de l’escola.

El  suport el centrem bàsicament, dins les àrees instrumentals de Llengua i Matemàtiques, ja que és on acostumem a veure més dificultats i a més,  són els fonaments de totes les altres àrees. El tipus de suport que fem a l’aula ordinària variarà depenent de les característiques del grup i de les necessitats dels alumnes. El nostre objectiu final és fomentar la seva autonomia, tot implicant-nos en el seu propi procés d’aprenentatge.

També es fan algunes intervencions en petit grup fora de l’aula prioritzant un treball més manipulatiu i vivencial. L’aula d’EE és un lloc on els alumnes senten que poden expressar les seves emocions i on es troben tranquils i en confiança.

Som una escola petita, per a nosaltres educar i estimar són dues paraules complementàries. Valorem l’esforç i respectem la singularitat de cada alumne.