L’escola Montseny sempre ha considerat la diversitat com un valor afegit. Volem que tots els nostres alumnes participin de la vida de l’aula. L’organització de l’escola prioritza, per tant, aquesta atenció a la diversitat. D’aquesta manera, oferim els ajuts i els suports necessaris que faciliten l’accés als aprenentatges i el domini de les competències bàsiques a tothom.

La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) és un instrument potent amb el qual compten els centres per facilitar aquesta tasca.

No podem obviar, que alguns alumnes necessiten una mirada més individualitzada, una aproximació més acurada per conèixer millor les seves capacitats reals i per ajustar la nostra acció a les seves possibilitats i necessitats. Els plans individualitzats (PI), definiran els aspectes clau on caldrà parar atenció perquè pugui assolir determinades competències.

La CAD de l’escola Montseny està actualment composta per: la Cap d’estudis, les dues mestres d’educació especial, la psicopedagoga del centre i puntualment  i quan s’ha vist oportú, algun docent que ha estat convocat per parlar d’un alumne en concret. Per a dur a terme aquesta tasca la CAD es coordina i col·labora si és necessari amb: serveis socials, CDIAP, CSMIJ, teràpies privades, hospital de dia… entre d’altres professionals de serveis externs que ens assessoren.

A les reunions de la CAD, s’han planificat les mesures de centre per atendre la diversitat de l’alumnat, s’han fet el seguiment d’aquestes mesures, s’han revisat i promogut canvis per millorar els resultats, l’acollida i l’èxit de tot l’alumnat.

Objectius de la Comissió:

  • Concretem els criteris i prioritats que el centre estableix per l’atenció a la diversitat dels alumnes.
  • Organitzem i fem un seguiment dels recursos dels quals disposa el centre i de les mesures adoptades.
  • Fem el seguiment de l’evolució dels alumnes amb NEE.
  • Proposem els plans individualitzats i planifiquem les actuacions i reunions necessàries pel seu desenvolupament i concreció.
  • Col·laborem en la construcció d’un marc de referència comú per avançar en la inclusió i en les respostes i formes de suport que s’ofereixen a l’alumnat, segons les seves diferents necessitats.

També tenim molt en compte els alumnes nouvinguts. Davant del xoc emocional que en aquests alumnes pot representar l’arribada a un entorn social i cultural completament nou, el centre ha previst mesures específiques per tal que puguin sentir-se ben acollits i percebre el respecte de la comunitat educativa envers la seva llengua i cultura.

Resultat d'imatges de MANS NENS