Projecte Educatiu de Centre – PEC

El Projecte Educatiu de Centre defineix la identitat i el caràcter propi del nostre centre, tenint en compte la nostra realitat dins el context socio-econòmic i cultural de les famílies i alumnes que en formen part.
Explicita els objectius, orienta l’activitat i té com a finalitat que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques i en tregui el màxim aprofitament educatiu.
Té la voluntat de garantir una tasca educativa coherent, coordinada, progressiva, i consensuada per part de tota la comunitat educativa de l’escola.
El PEC és un document viu que requereix la seva revisió i actualització periòdica atenent a les necessitats i circumstàncies del moment.
Aquest document es desenvolupa i concreta en altres documents annexos:
· Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)
· El projecte lingüístic del centre (PLIC)
· El projecte de socialització de llibres de text.
· El Pla d’acollida del centre.
· El Pla d’atenció a la diversitat del centre
· El Projecte de convivència del centre
· El Projecte de tutoria entre iguals (TEI)
. La carta de compromís educatiu
Aquests documents volen ser instruments útils i clarificadors sobre qui som i què pretenem a l’escola.
Són documents que s’han fet perquè concretin en quins punts estem d’acord sobre el que representa educar i, al mateix temps, perquè esperonin la nostra
capacitat d’innovació i recerca constant.

Projecte Educatiu de Centre PEC- En REVISIÓ