preinscripció_20-21

Calendari de preinscripció:

13 al 22 de maig, telemàtica

19 i el 22 de maig, presencial

Dades del centre:

Adreça electrònica: e3000275@xtec.cat
Telèfon i WhatsApp: 669 825 033
Horari d’atenció al públic: De 9 a 13 h

Codi de l’escola: 43000275

Recomanem que el procés de preinscripció es faci telemàticament.

Us podem resoldre els dubtes mitjançant el WhatsApp o telefònicament. Només en els casos excepcionals que no es pugui fer telemàticament donarem cita prèvia. Cal evitar el desplaçament al centre.

 • Informació sobre la preinscripció:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/
L’ALUMNAT QUE JA ESTÀ MATRICULAT AL CENTRE NO HA DE FER PREINSCRIPCIÓ.
  • Full de sol·licitud en suport informàtic:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

Al correu ​e3000275@xtec.cat​ envieu el resguard que se us generarà quan feu la preinscripció telemàtica i la documentació acreditativa adjunta. El centre contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què en tingueu constància.

  • Quina documentació s’ha d’adjuntar?
    • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

    • DNI del pare i de la mare o tutor/a o guardador/a de fet o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

    • DNI de l’alumne o alumna si en té.

    • Certificat o volant municipal d’empadronament de l’alumne o alumna.

    DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS DIFERENTS CRITERIS DE BAREMACIÓ, QUE NOMÉS S’HA DE PRESENTAR SI S’AL·LEGUEN

    GENERALS:

    • Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen (40 punts): S’entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

    • Proximitat de domicili (30 punts): certificat empadronament. Proximitat del lloc de treball (20 punts): s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

    • Renda anual de la unitat familiar (10 punts): Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de l’ajut de renda garantida de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

    • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans (10 punts): Original i fotocòpia de la targeta acreditativa o del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

    Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

    COMPLEMENTARIS:

    • Condició legal de família nombrosa o monoparental (15 punts): Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent ( no val la sol·licitud del carnet)

  • Informació de com es farà l’atenció presencial:
      • Demanar cita prèvia al 669 825 033
      • Al centre ha de venir una sola persona a fer la preinscripció.
      • Han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
      • Han de portar mascareta, guants i un bolígraf.
      • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Informació sobre l’Escola Miquel Granell:

Informació complementària:


Menjador escolar

Activitats extraescolar

RECORDEM: L’ALUMNAT QUE JA ESTÀ MATRICULAT AL CENTRE NO HA DE FER PREINSCRIPCIÓ.

MAPA ESCOLAR DE CATALUNYA