Preinscripció per al curs 2020-2021

PREINSCRIPCIÓ

S’ha publicat la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres d’Educació de Catalunya. El calendari per a fer les preinscripcions de l’alumnat que el curs 2020-2021 començarà el primer curs del segon cicle d’educació infantil (P-3), és el següent:

del 23 de març a l’1 d’abril

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, acompanyada de la documentació acreditativa, dins el termini indicat. Si la sol·licitud s’ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació, un cop enviades les dades, cal imprimir i signar el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, s’ha de presentar dins el termini establert al centre de primera opció o a les oficines municipals d’escolarització.
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents, ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
Us adjuntem també la documentació necessària per a la preinscripció:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI del pare i de la mare o tutor/a o guardadora de fet o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna si en té.
  • Certificat o volant municipal d’empadronament de l’alumne o alumna.

Document de la sol·licitud de preinscripció que cal presentar