Consell de Direcció

En aplicació del projecte de direcció, i per aprofundir en la pràctica del lideratge distribuït, el director o directora del centre pot constituir un consell de direcció, amb les funcions i el règim de funcionament i de reunions que estableixin les normes d’organització i funcionament del centre. (art37, decret 102/2010 de 3 d’agost)

El Consell Direcció estarà format per les persones següents: Director, cap d’estudis, secretària, coordinador/es de comunitat i coodinador/a LIC.

Les funcions del Consell de Direcció són:

Funcions de lideratge pedagògics:

  • Col·laborar en l’aplicació de les activitats del centre i la programació general anual.
  • Col·laborar en la decisió dels aspectes pedagògics del centres que la direcció consideri oportuns.

Funcions amb relació a la comunitat escolar:

  • Garantir el compliment de les normes de convivència i col·laborar en la presa de decisions de les mesures disciplinàries corresponents.

Funcions relatives a l’organització i la gestió del centre:

  • Impulsar l’aprovació, difusió i aplicació de les normes d’organització i funcionament del centre.