El pressupost de Centre

Un centre educatiu és un ens públic i, com a tal, s’ha de gestionar d’acord amb els principis de transparència, fiabilitat i control social.

La transparència i la fiabilitat es poden assegurar amb l’ús d’eines com el pressupost i la comptabilitat. El control social s’estableix en el consell escolar del centre, òrgan col·legiat de participació en el govern del centre, el qual s’ha de consultar de manera preceptiva i que manifesta el suport per majoria simple al pressupost que presenta i aprova el director o directora.

El pressupost s’ha d’entendre com a eina de referència que facilita la planificació, la previsió i el seguiment d’ingressos i despeses. En cap cas no s’ha de considerar un pur formulisme de la gestió econòmica. La comptabilitat no només ha de ser allò que exigeix la normativa, sinó també una eina de control i ajuda al seguiment pressupostari.

La competència i la responsabilitat de la gestió econòmica corresponen a la direcció del centre. La direcció del centre educatiu ha de gestionar tots els ingressos que rep, els assignats pel Departament d’Educació, els que provenen de l’aplicació de preus públics, els que provenen d’altres administracions, les aportacions voluntàries de les famílies, donacions i, fins i tot, els que derivin de la mateixa activitat del centre.

També ha de gestionar els ingressos per compensacions econòmiques derivades d’activitats per l’ús social de les instal·lacions, equipament i material propietat del Departament d’Educació.
En el marc de convenis de col·laboració signats entre el Departament d’Educació i empreses o entitats que incloguin diverses contraprestacions mútues, els centres poden posar a disposició els seus espais i percebre la compensació prevista en el conveni.

Aquests recursos s’han d’incorporar a la gestió del centre ja que esdevenen recursos públics, independentment d’on provinguin, i han de tenir un tractament comptable.

1. El pressupost

És el document que recull la previsió dels ingressos i la capacitat màxima de despeses que es poden fer durant un exercici econòmic. És únic, inclou els conceptes pressupostaris i la seva vigència coincideix amb l’any natural.

El cicle pressupostari engloba l’elaboració i aprovació del pressupost, les modificacions necessàries durant l’exercici pressupostari, l’execució que es reflecteix en la comptabilitat del centre, i la liquidació i l’avaluació.

2. Elaboració del pressupost

El director o directora elabora el pressupost a l’inici de l’exercici pressupostari i l’aprova, si escau, prèvia consulta preceptiva al consell escolar, abans del 31 de gener.

El pressupost del centre és únic i està compost per un estat d’ingressos i un de despeses.

El pressupost d’ingressos ha d’incloure:

  • el romanent del pressupost anterior,
  • les aportacions que es preveu que faci el Departament,
  • els ingressos provinents d’altres administracions,
  • els ingressos afectats per una finalitat determinada,
  • les aportacions per a material escolar,
  • les aportacions per a activitats complementàries i sortides escolars,
  • les indemnitzacions d’assegurances,
  • els ingressos provinents de la venda de productes, béns o serveis que provinguin de l’activitat del centre,
  • els ingressos per compensacions econòmiques derivades d’activitats per l’ús social,
  • els ingressos per compensacions econòmiques recollides en convenis signats pel Departament d’Educació, els ingressos provinents de donacions, herències o llegats.
3. Execució del pressupost

Durant l’exercici, el pressupost s’ha d’adaptar a les actuacions del centre, fet que, en alguns casos, implica la necessitat de fer-hi modificacions; aquestes, però, sempre han de garantir l’equilibri pressupostari i la coherència amb la previsió d’ingressos i despeses de l’exercici.

És necessari també que s’incorpori a la gestió econòmica ordinària la realització de conciliacions bancàries, arquejos de les caixes d’efectiu, revisió dels comptes dels proveïdors i dels aportadors, i qualsevol altra actuació amb la finalitat de garantir la màxima correcció en els registres comptables.

4. Liquidació del pressupost

El director o directora ha de preparar la liquidació pressupostària i la proposta d’eventuals romanents del pressupost de l’exercici següent i les ha de presentar al consell escolar perquè les valori.

Els documents de la liquidació del pressupost que cal presentar al Departament d’Educació, abans del 31 de març, són els següents:

  • compte general de rendes públiques,
  • compte general de despeses,
  • compte general d’operacions extrapressupostàries,
  • compte general de tresoreria,
  • excés de fons i balanç,
  • liquidació del pressupost,
  • acta d’arqueig amb data 31 de desembre,
  • certificat del saldo de cada compte bancari a nom del centre,
  • certificat del director o directora del centre del saldo de totes les caixes de diners en metàl·lic,
  • certificat del director o directora conforme s’ha dut a terme la gestió econòmica del centre d’acord amb la legislació vigent.