Avaluació

L’avaluació a Primària

La normativa actual (Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny) contempla un procés d’avaluació completament nou i diferent.

L’informe d’avaluació trimestral de l’Escola Els Àngels reprodueix aquesta mateixa estructura.

Principals novetats:

  • COM S’AVALUARAN LES ÀREES?

Cada àrea és avaluada no només en la seva globalitat sinó en cadascuna de les dimensions d’aprenentatge. Cada dimensió correspon a un agrupament de diverses competències que l’alumne té com a objectiu assolir al llarg de l’etapa d’Educació Primària.

Podeu consultar les Competències bàsiques pròpies de cada àmbit en aquest enllaç: COMPETÈNCIES BÀSIQUES

  • QUINES SERAN LES NOVES QUALIFICACIONS?
Antigues qualificacions Noves qualificacions
Excel·lent – 9 o 10 Assoliment Excel·lent
Notable – 7 o 8 Assoliment Notable
Bé – 6 Assoliment Satisfactori
Suficient – 5
Insuficient – 1, 2, 3 o 4 No-assoliment
  • DIMENSIONS

 La qualificació de les dimensions no correspon a un número, sinó al nivell d’assoliment en un sentit global i la ponderació de les dimensions no és equitativa,  la importància de cadascuna per decidir la nota de l’àrea pot variar depenent de l’alumne, el curs, la matèria o el trimestre.

Alguna dimensió pot no estar avaluada (Sense Qualificar) ja que els continguts relacionats en aquesta dimensió no s’han treballat durant aquest trimestre.

NOTA INFORMATIVA FAMÍLIES