Pla d’Actuació 2021-2022

El Pla d’Actuació 2021-2022 ha estat elaborat seguint les indicacions dels Departaments de Salut i d’Educació i recull totes les mesures de gestió, organitzatives i pedagògiques necessàries per al bon funcionament del centre en aquesta situació de pandèmia.

Aquest Pla d’Actuació pretén establir les bases perquè el curs 2021-2022 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a una educació de qualitat. És un document viu i flexible que pot experimentar modificacions i/o canvis al llarg de tot el curs.

PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022