L’escola seleccionada per participar en el Pla ​d’Innovació Pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge.

L’escola Margalló ha estat una de les 74 escoles de Catalunya seleccionades per participar en el programa ​d’innovació pedagògica “Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge”.

L’objecte del programa és afavorir l’assoliment de la competència digital de l’alumnat definida com una de les competències establertes pel Departament d’Ensenyament afavorint la motivació dels alumnes mitjançant l’ús de tecnologies digitals i mòbils, promoure les vocacions cientifico-tecnològiques i els aprenentatges amb el suport de les tecnologies digitals, així com donar a conèixer i incentivar les diferents vies d’integració de les tecnologies digitals a tots els centres educatius de Catalunya mitjançant unes propostes concretes de desenvolupament i implementació.

Els objectius específics que ens hem proposat són:

 

 • Consensuar amb els diferents actors de centre, alumnat i professorat, els criteris d’ús dels dispositius digitals en les activitats d’ensenyament aprenentatge.
 • Participar en les convocatòries d’activitats del programa STEAM, per  potenciar la igualtat de gènere en les vocacions tecnològiques
 • Formar al professorat en l’ús i adequació de plataformes d’avaluació i seguiment com a Kahoot, Socrative o Evernote, per tal de fer-ne ús de manera efectiva al llarg de les activitats d’ensenyament aprenentatge.
 • Potenciar la web del centre, per difondre les actuacions relacionades amb el projecte
 • Participar de manera activa en les activitats proposades per mSchools. (YOMO, mSchool Student Awards, Scratch Challege, Mobile History Map…)
 • Revisar el disseny curricular, de l’etapa de primària, per determinar la inclusió efectiva de les tecnologies al llarg de l’etapa i l’adquisició de les competències digitals.
 • Fer ús de les tecnologies digitals com a eina de suport amb l’alumnat NEE o NESE.
 • Introduir progressivament la programació per blocs a l’alumnat a partir de cicle mitjà mitjançant Scratch i Mblock.
 • Participar en diferents convocatòries i/o concursos periòdics relacionats amb el pensament computacional. (Scratch Challenge)
 • Crear i fer visibles, de manera periòdica, entorns virtuals amb informació rellevant sobre Catalunya, Espanya, Europa i el món fent servir plataformes de georeferenciació. (Mobile History Map)
 • Potenciar l’ús de la robòtica amb l’alumnat del centre, especialment al cicle superior, per a fomentar el desenvolupament computacional i l’ús de les tecnologies. (Beebot, StopMotion, Makey Makey, Mbot)
 • Realitzar formació a l’alumnat, les seves famílies i el professorat sobre l’ús segur i responsable d’Internet, les xarxes socials i les noves tecnologies
 • Readequar les infraestructures de comunicacions del centre per millorar la connectivitat de la xarxa Wifi.
 • Donar a conèixer a la comunitat educativa les activitats realitzades pel professorat.