Pla Anual i Memòria de centre

En la Programació General Anual es recull la concreció de les prioritats, de les activitats i del funcionament del centre per al curs escolar corresponent, i dels diferents àmbits de l’autonomia del centre, d’acord amb el projecte educatiu i, en els centres públics, d’acord amb el projecte de direcció vigent.
 –
 –
Els centres recullen en la Memòria Anual, l’avaluació de l’assoliment dels objectius que s’han previst en la programació general anual, d’acord amb els criteris, els indicadors i els procediments d’avaluació definits en el projecte educatiu del centre i, en el cas dels centres públics, concretats en el projecte de direcció.