Projecte de direcció

A continuació podeu consultar el projecte de direcció renovat i actualitzat el maig de 2019. El coneixement per part de tota la comunitat educativa del context, diagnosi, objectius, accions i avaluació dels cursos vinents és important per unificar les nostres actuacions i tenir present el projecte educatiu de centre.

El projecte de direcció és un document viu i dinàmic que es concreta de manera anual a través de les programacions generals cada curs escolar, en funció de les necessitats detectades. Podeu consultar-lo a l’enllaç adjunt:

Actualització_PdD_19-23_mejornet