Projecte de direcció

A continuació podeu consultar el projecte de direcció aprovat per la comissió de selecció el maig de 2015. El coneixement per part de tota la comunitat educativa del context, diagnosi, objectius, accions i avaluació dels cursos vinents és important per unificar les nostres actuacions.

El projecte de direcció és un document viu i dinàmic que pot ser modificat en funció de les necessitats detectades. Podeu consultar-lo a l’enllaç adjunt:

Projecte de direcciódefinitiu_15-19