Projecte Lingüístic

El PLC és un document que ens  ha de servir per:

  • Garantir el dret de tots els alumnes de la nostra escola de que assoleixin la competència lingüística, base de tots els aprenentatges.Han d’assolir les competències necessàries per a la comunicació oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita  d’una competència plurilingüe en un context de diversitat cultural i en diversos contextos comunicatius.
  • Explicitar el tractament de les llengües en el currículum, per a que els nostres alumnes assoleixin una sòlida competència comunicativa i puguin utilitzar correctament les dues llengües oficials i comprendre i produir missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi determinat en el seu projecte lingüístic.
  • Aconseguir utilitzar el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge  en totes les activitats internes i externes de la comunitat educativa.
  • Establir pautes d’ús lingüístic favorables per a tots els membres de la comunitat educativa i garantir que totes les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en llengua catalana,  sens perjudici que s’arbitrin mesures de traducció en el període d’acollida de les famílies.
  • Promoure en la comunitat educativa actuacions per  a  la sensibilització, foment i consolidació de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.
  • Col·laborar en la gestió d’actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la cohesió social.
  • Garantir que les metodologies i els agrupaments  de l’alumnat afavoreixin les interaccions  per millorar l’aprenentatge i  l’ús  de les diferents llengues , potenciant activitats d’ús de la llengua no directament relacionades amb l’activitat ordinària.

Document