Normes d’organització i funcionament de centre

 

Per a conviure, generar un ambient que doni seguretat a l’alumnat i poder gaudir tots plegats d’un bon clima escolar, que afavoreixi l’aprenentatge i eviti els conflictes, necessitem establir unes normes d’organització i funcionament de centre. Les NOFC, que  formen part del PEC, és l’instrument regulador de la vida interna del centre. Recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l’estructura, defineix els vincles, recull les funcions, els drets i deures dels diferents sectors que formen l’escola, fixa els procediments ,adapta la normativa general a la nostra  realitat i estableix l’específica pel nostre centre.

La norma és l’instrument regulador de la convivència que té com a finalitat garantir els drets i els deures de tothom. Per  a un bon funcionament dins del centre cal tenir en compte les següents normes de convivència, que seran de compliment obligatori per tots els membres de la comunitat educativa.

Unes normes que garanteixin la correcta realització de les activitats  acadèmiques, el respecte entre tots els membres de la comunitat educativa i l’ús correcte de les dependències i instal·lacions del centre.

El Claustre i el Consell Escolar del centre vetllaran pel compliment efectiu de les mesures correctores i de les sancions.

Correspon a la direcció del centre una vegada informat  al Consell Escolar, aprovar les normes d’organització i funcionament i les seves modificacions. En ambdós casos, es poden aprovar globalment o per parts.

Serà un document dinàmic, col·lectiu, participatiu i avaluable, que caldrà revisar i reajustar en funció de les necessitats detectades, dels canvis en l’organització i de les propostes de millora que realitzi la comunitat educativa, garantint la seva funció orientadora i reguladora.

 

Document