LINIA PEDAGÒGICA

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

TRETS D’IDENTITAT:

El centre està presidit per un pluralisme ideològic en matèria política i religiosa. Es valora l’educació de l’alumne en el respecte i la tolerància envers els companys, professors i altres integrants de la comunitat educativa i la societat que l’envolta.

Una escola conscient que la societat necessita una nova manera d’ensenyar i aprendre, excel·lent i inclusiva. Per això posa l’alumne al centre del procés d’ensenyament i d’aprenentatge, transformant la manera d’organitzar-se per integrar coneixement i saber d’una manera molt més experimental.

Intentem formar els alumnes en els valors de solidaritat, pau i respecte als Drets Humans.

 

Escola per aprendre a viure i a conviure

El centre prepara als alumnes amb valors i creences que generen en uns hàbits. Els hàbits que es treballen són personals, relacionals i d’estudi, potenciant l’ordre, la planificació, la responsabilitat i la cultura. Formem persones en una ètica per a la convivència dels valors de participació, diàleg, respecte, pluralisme, solidaritat i justícia.

 • Conversar i resoldre els conflictes quotidians, on l’alumne té un paper actiu i protagonista, i on es respecten les normes de l’escola contemplades en les NOFC. (Figura de mediador de conflictes a cicle mitjà i cicle superior)
 • Treballar les emocions i els valors
 • La llibreta d’emocions
 • El meu tresor
 • La motxilla de les bones qualitats
 • Diada esportiva un cop a l’any amb tots els cicles

 

Escola amb un pla d’atenció a la diversitat

“Escola per a tothom i per a cadascú”

Això implica que tot l’alumnat pugui participar i aprendre en els mateixos entorns escolars i obtingui una resposta ajustada a les seves singulars necessitats. És un procés de millora constant en el que s’hi ha d’involucrar tota la comunitat educativa.

El centre es caracteritza per facilitar a l’alumnat oportunitats per al seu desenvolupament personal i per al seu progrés acadèmic. El ritme de treball del nen es respectarà mitjançant activitats de reforç (universals, addicionals intensives) i d’ampliació, afavorint una atenció més personalitzada. Les diferències s’entenen des d’un punt de vista físic, psíquic, cultural, econòmic, social i de nivell i de ritme d’aprenentatge. Aquesta atenció s’articula en els següents recursos :

 • Reunions d’atenció a la diversitat per la detecció, valoració i seguiment de les necessitats educatives que puguin presentar el nostres alumnes.
 • Comissió CAD per donar resposta educativa .
 • Coordinació entre l’equip docent i especialistes externs – EAP
 • Desdoblament de les àrees instrumentals (català i matemàtiques)de 1r a 6è.
 • Desdoblaments d’anglès, d’informàtica i de psicomotricitat a ed. Infantil.
 • Jornada inclusiva amb alumnes d’una altra escola.

 

Escola amb un pla lector

El centre integra la biblioteca dintre del currículum i fomenta i potencia el gust a la lectura.

 • Animació lectora
 • Biblioteca a l’aula amb lectures obligatòries i préstec de llibres dins a l’aula.
 • L’activitat M’IMAGINO
 • Padrins de lectura de 5è d’ ed. Primària amb P4 d’ ed. infantil i de 6è d’ ed. Primària amb P5 d’ ed. infantil .
 • Escenificar contes.
 • Festa de Sant Jordi (Jocs Florals)

 

Escola amb una matemàtica manipulativa

L’escola enriqueix el currículum amb tot tipus de recursos (jocs, tecnològics, web quest, etc.)

Metodologia “Quinzet “ per treballar el càlcul mental en operacions i problemes.

Quinzet de problemes i d’operacions de rapidesa.

 • Raonem en parelles
 • Enigma setmanal.
 • Concurs de problemes

 

Escola oberta a l’entorn

El centre es caracteritza per aprofitar l’entorn privilegiat que l’envolta, afavorint el seu arrelament al nucli més proper.

 • Participació en el camí escolar. Educació vial, visita els comerços del barri
 • Dansa Ara, Cantània,
 • Celebració de les festes populars a l’escola amb les famílies que participen d’una manera activa.
 • Aprenentatge –servei Col·laboració amb ONG, en campanyes sobre la fam material escolar,etc.

 

Escola amb cohesió grupal

 • Realització de sociogrames dos cops a l’any.
 • Barreja d’alumnes a 2n d’ ed. primària.
 • Representació de Els Pastorets per part de cicle superior.
 • Colònies a final de curs de 6è.
 • Agrupacions flexibles a través dels racons de jocs i de treball.
 • Tutories amb la potenciació de càrrecs i responsabilitats.

 

Escola oberta a la tecnologia de la informació i comunicació

Impulsem l’ús de la informàtica i de les tecnologies, entès com a eina i recurs per donar suport a l’educació escolar i per preparar-los a l’era digital.

 • Comunicació externa
 • PDI a totes les aules.
 • Web de l’escola i Blocs en els diferents nivells.
 • Agenda virtual
 • Presentació i ús PREZZI, google drive per part dels alumnes (notícia científica) , taller Imovie .
 • Robòtica, bee- bots, ús de les tablets, portàtils a l’aula.
 • Participació en la First Lego League.

 

Escola amb alumnat autònom

Capacitar l’alumnat amb l’ús de tècniques de treball per disposar de més autonomia.

 • Responsabilitats i càrrecs rotatius en l’aula i en l’escola (jardineria, neteja patis, llitets…)
 • Ús de l’agenda

 

Escola oberta al coneixement científic
 • Potenciar l’ interès per la ciència mitjançant tallers pràctics per part de diferents universitats i amb la col·laboració de pares.
 • Congrés intern de ciència (Interrelació dels diferents cursos amb els experiments dels alumnes)
 • Participació en el Fòrum de recerca.

Projecte “Investiguem”.

 

Educació física

Es fan una sèrie d’unitats de programació que tenen com a objectiu el desenvolupament integral de l’alumnat, com són els jocs, esports adaptats, mini-handbol, atletisme, etc. A més a més cada nivell realitza una sortida per aprofundir alguns continguts treballats prèviament a l’escola, (cursa d’orientació, atletisme, activitats de natura, danses…)

A educació infantil els alumnes fan psicomotricitat.

 

Educació musical

Partint majoritàriament de la cançó popular catalana es treballen les diferents qualitats del so, contemplant també d’altres aspectes com són el llenguatge musical, l’audició i la dansa. Està inclosa en el currículum una audició musical per nivell, relacionada amb els aspectes que es treballen durant el curs.

Sortides al Liceu, Palau de la Música.

Col·laboració amb el centre de dansa del barri “La Caldera”.

 

Anglès

La iniciació al nou idioma comença als 4 anys (educació infantil). És un moment òptim a causa de la gran plasticitat, receptivitat i motivació de l´alumnat. El treball que es porta a terme és bàsicament fonològic i fonètic. La comprensió oral de la llengua estrangera és l’aspecte més important a tenir en compte en aquesta etapa i per tant es potenciaran les activitats orals.

 

Comunicació família escola

Reunions col·lectives

A fi d’assabentar els pares i mares dels objectius del nivell, els professors- tutors convoquen una reunió a principi de curs.

Reunions individuals

Al llarg del curs es convocaran els pares, individualment, les vegades que es cregui convenient per a comentar l’evolució de cada alumne/a. Tots els professors/es del Claustre atendran les visites dels pares en hores prèviament convingudes.

Circulars

La comunicació amb pares es fa via telemàtica. A començament de curs, els pares reben un dossier amb tota la informació interna del curs escolar, com també al llarg del curs reben altres comunicats informant diferents aspectes com són les diades, sortides…

Avaluació

Els pares reben informes sobre l’evolució dels alumnes i del grau d’acompliment dels seus aprenentatges amb la següent periodicitat: dos informes anuals a educació infantil i tres informes anuals a educació primària.