PGAC 2019-20

La Programació General Anual de Centre és un document que s’edita cada curs escolar. En el document es concreten els objectius del centre que, vinculats amb el Projecte de Direcció, el claustre es planteja assolir durant el present curs escolar.

Per assolir cada objectiu és necessari una sèrie d’actuacions i estratègies a seguir que s’especifiquen també en aquest document. És doncs, un document que marca les línies generals en les quals es treballarà al llarg de tot el curs.

En finalitzar el curs se’n farà una valoració i se’n deixarà constància a la Memòria de centre.

Si voleu consultar els objectius de l’Escola La Torreta per al curs 19-20 ho podeu fer en els següent extracte de la PGAC.