Normes de funcionament de centre

HORARI D’EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 i P5)

 • Matins de 9 h a 12:30 h.*
 • Tardes de 15 h a 16:30 h.

HORARI D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA (De 1r a 6è)

 • Matins de 9 h a 12:30 h.
 • Tardes de 15 h a 16:30 h.

L’horari del SEP (Suport Educatiu Personal) és dijous de 12.30 a 13.00 els grups B i divendres de 12.30 a 13.00 els grups A.

ACOLLIDA

El servei d’acollida matinal és de 7:45 a 9 h, gestionat per l’AMPA, de 12.30 a 13.00 i de 16.30 a 17.00. Les famílies que vulguin fer ús d’aquest servei s’han d’inscriure amb anterioritat, encara que sigui un ús puntual o esporàdic. Si es té alguna necessitat de última hora es pot portar a l’alumne/a i posteriorment es cobrarà a través del compte corrent.

EXTRAESCOLARS- AMPA

Des de l’AMPA s’ofereixen activitats extraescolars en horari de migdia (12.30-13.00) i de tarda de 16:30 a 18 h. Per més informació, mireu la pàgina web de l’AMPA.

ENTRADES I SORTIDES:

 1. L’alumnat d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) entra i surt per la porta del costat esquerre de l’edifici. Els pares i mares han d’acompanyar els seus fills/es fins la porta del passadís de cada classe, on hi haurà la mestra o el mestre que els rebrà. Les informacions diàries es penjaran al vidre de davant de cada classe.
  Els nens i nenes seran lliurats a una persona adulta responsable, per la qual cosa els preguem puntualitat a l’hora de recollir-los.
  Si transcorregut un període de temps superior a 15’ no s’ha vingut a buscar l’alumne/a i no s’ha avisat que arribarien tard, des de direcció s’avisarà la policia local.
 2. L’alumnat de Primària entra i surt per la porta de davant de l’escola. Quan entren a l’escola els alumnes s’han de col·locar en fila davant del cartell del seu curs ( penjat al vidre).
 3. Els alumnes de primària a l’hora de sortir baixen amb el/la mestre/a i s’han d’acomiadar quan els venen a buscar. Els alumnes de 6è surten sols. Els alumnes que tinguin una autorització conforme poden marxar sols a casa, ho podran fer.
 4. Els pares i mares que venen a buscar els alumnes hauran de quedar-se al pati.

ASPECTES ORGANITZATIUS GENERALS

A primària qualsevol missatge que vulguin fer arribar a la mestra o mestre, és preferible que ho facin per escrit (agenda o llibreta) o a la sortida (es preferible que no sigui abans de començar les classes). La Sra. Conserge o l’administrativa també recollirà els seus encàrrecs i els passarà al mestre o la mestra corresponent. Els pares i mares no poden pujar a les aules en horari lectiu.
Es recorda que l’alumnat NO POT ROMANDRE DINS EL RECINTE ESCOLAR jugant, ni tan sols acompanyats pels pares/mares, a partir de les 12:30h. i de les 16:30h. La responsabilitat de la vigilància a partir d’aquests moments és dels seus pares i mares.

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

L’assistència a l’escola és obligatòria.
La porta s’obrirà a les 9 h. i a les 15 h. i romandrà oberta uns 5 minuts.
Qualsevol nen/a que arribi tard, o no pugui assistir a classe ho ha de justificar a l’agenda, telefònicament o amb un justificant del metge, explicant el motiu del seu retard o falta.
La conserge o l’administrativa acompanyarà a l’alumnat que arribi tard fins la seva classe. En cap cas els pares poden pujar a les classes en horari escolar.
Tanmateix, per deixar sortir un nen o nena en hores de classe ha de dur una sol·licitud escrita pel pare, mare o tutor. I el pare o mare l’ha de venir a buscar.

CONDUCTA I DISCIPLINA

L’escola, en el seu Reglament de Règim Intern, recull la normativa general respecte als drets i deures de l’alumnat.
Complint aquesta normativa, els/les mestres registren les conductes contràries a les normes de convivència del centre (faltes lleus), o, en el seu cas les conductes greument perjudicials per a la convivència del centre (faltes greus) que hagin observat en el quadern destinat a aquesta finalitat.
Si l’alumne/a comet una falta greu, es comunica immediatament als pares en un full que han de tornar signat al centre i que formarà part de l’expedient de l’alumne fins a final de curs.
Les mesures correctores que s’apliquen són recollides al RRI seguint les indicacions del Decret 279/2006 de 4 de juliol.
És important per l’educació de l’alumnat que la família recolzi en tot moment davant l’alumne/a les decisions preses pel professorat. En cas de discrepància, cal demanar una entrevista personal amb el/la mestre/a per veure les motivacions que han dut a prendre aquestes decisions i modificar-les si cal.
Cal mantenir l’alumnat al marge de les discrepàncies entre els adults, ja que només provoquen angoixa i inseguretat en el nen o nena.

PROCEDIMENT A SEGUIR EN CAS DE QUEIXES

Quan els pares estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que en primer lloc parlin amb el/la mestre/a amb qui tinguin la discrepància. En cas de no trobar punts d’acord, cal parlar amb el tutor/a i en darrer terme, si és necessari, amb la direcció del centre.
Si tot i així no s’està d’acord i es vol presentar una queixa formal, cal fer un escrit de queixa adreçat a la direcció del centre que ha de contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència.

UNIFORME ESCOLAR

És obligatori l’ús de bata fins a 2n de primària (inclòs). El model està unificat per ambdós cicles (infantil i primària).
És obligatori l’ús del xandall a les classes d’Educació Física.
S’ha de marcar aquesta roba amb el nom i cognoms de l’alumne/a. Les bates i jaquetes han de dur una beta prou llarga com per poder penjar-la.

MALALTIES I MEDICAMENTS

Els nens i nenes que han tingut febre durant la nit o que tenen malalties que s’encomanen NO PODEN ASSISTIR A L’ESCOLA. Si a l’escola es detecta que un nen o nena té febre, s’avisarà a la família per a que el vinguin a buscar.
Si el vostre fill o filla pateix alguna malaltia crònica, és imprescindible que l’escola en tingui coneixement, sobretot si cal algun medicament o actuació específica.
El personal del col·legi no administrarà cap tipus de medicament excepte en el cas de malalties cròniques (asma…) o altres casos particulars, sempre que hi hagi la prescripció mèdica (recepta i/o informe mèdic i l’autorització firmada pels pares), i en tot cas han de ser els pares qui donin la medicació al mestre, està prohibit que els mateixos alumnes es portin medicaments.

ACCIDENTS

En cas de petits accidents es farà la cura a l’escola. Si el cas és més greu i l’escola considera que ha de ser visitat per un especialista es procedirà així:

 • Es farà una atenció primària a l’escola.
 • S’avisarà a la família per telèfon perquè acompanyi al nen/a a urgències. És imprescindible que cada família doni a l’escola un mínim de dos números de telèfon En cas de no trobar cap familiar es demanarà l’assistència d’una ambulància.

MENJADOR

L’escola disposa de servei de menjador amb cuina pròpia, i monitor qualificat, el que dóna un valor afegit a aquest servei.

Educació Infantil:

L’horari de menjador és de 12:30 a 15 h.
Els nens i nenes d’educació infantil dinen a les 12:30 h, i després, els alumnes de P3, fan una migdiada.

A la part de fora de cada classe, al costat de les portes, hi haurà les llistes per apuntar els nens/es que es quedaran a dinar. Si el vostre fill/a s’ha de quedar a dinar, heu de marcar una creueta al costat del nom. Aquestes llistes es retiraran cada dia a les 9,15 del matí, sent substituïdes per les llistes del menjador corresponents al dinar del dia següent.

És important que els nens/es de P3 que es quedin a dinar portin:

 • Llençol de bressol ajustable.
 • Manta prima.
 • una bata pel menjador
 • Un paquet de tovalloletes humides.
 • Recanvi de roba (Es canviarà amb els canvis d’estacions)

Tot dins d’una bossa marcada per menjador amb el nom del nen/nena, que es portarà a l’escola tots els dilluns i es retornarà cada divendres amb la bata i el llençol. Aquesta bossa s’haurà de deixar dins la caixa que està a l’entrada de la porta de P-3

Els nens/es d’infantil que es quedin a dinar, cal que portin una bata pel menjador marcada amb el nom.

Educació Primària:

Els mestres passaran llista el mateix dia, i el nen/a ha d’indicar-li si es queda a dinar. També podreu avisar que el nen/a es queda a dinar telefonant, el mateix dia de 9 a 9,30 hores i preguntant per l’AMPA.
A CI (1r i 2n) cal comunicar-ho a la mestra a través de la llibreta o nota escrita.

Tots els serveis i activitats es cobraran mitjançant domiciliació bancària, per tant és important que, tant si es tracta del servei de menjador, com d’acollida, com d’activitats extraescolar, faciliteu a l’AMPA el número de compte on poder domiciliar els debuts o també es pot ingressar a la compte de l’AMPA durant la primera setmana del mes.
Recordem que, d’acord amb la normativa del centre, aquelles famílies que deixin de pagar una mensualitat, perdran el dret de fer ús del servei i que els alumnes que tinguin pendent rebuts del curs anterior no podran fer ús del servei fins que estiguin al corrent de pagament i des d’aleshores hauran de pagar per endavant.
També cal recordar que aquelles famílies que gaudeixen de beca de menjador cal que cada mes signin el llistat d’assistència, i que paguin puntualment, doncs del contrari poden perdre aquesta ajuda, i se’ls cobrarà íntegrament la quota de menjador.

ECONOMIA

La quota de material inclou:

 • Els 3 teatres
 • La piscina
 • Material divers: fulls, cartolines, llapis, gomes, colors, llibretes, coles, retoladors, és a dir, tot el material fungible.
 • Les partides per les especialitats: ed. Especial, ed. física, música i anglès.

Si no es paga la quota de material els alumnes no podran assistir a teatre ni a piscina (CI).
Si una família no pot pagar el import complet del material es pot dirigir a la secretària de l’equip directiu per pactar uns terminis de pagament.

CELEBRACIONS

L’alumnat d’educació Infantil i primària pot celebrar el seu aniversari (si així ho vol) portant esmorzar (comprat i no elaborat a casa) per als companys de la classe. Mai llaminadures. S’haurà d’avisar prèviament als tutors/es per tal de comunicar-ho a les altres famílies.

AMPA

Per saber què fa l’AMPA i participar-hi podeu assistir a les reunions per associats l’últim dilluns de cada mes, a les 9 del vespre, al menjador de primària de l’escola. Us animem a participar-hi, doncs cal la col·laboració de totes i cadascuna de les famílies.

El servei d’atenció a l’associat és cada dia de 9 a 10 hores i de 12 a 13 hores. Tot i així, si us heu de posar en contacte amb l’AMPA i l’horari d’atenció no us va bé, ho podeu fer per telèfon, per correu electrònic, o bé dipositant una nota a la bústia de l’AMPA, indicant la vostra consulta i les vostres dades, i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Les cartes i butlletes de l’AMPA s’han de retornar a l’AMPA, ja sigui al despatx o la bústia de fora l’escola i no a través de la tutora.