Salut

MALATIES

 1. El personal de l’Escola no donarà cap tipus de medicació sense l’aportació de l’informe del pediatre on especifiqui el medicament que s’ha de donar, la dosi i l’hora. A més a més, la família portarà l’autorització signada pel pare, mare o tutors, autoritzant al personal del Centre a donar la medicació.
 2. No s’acceptarà l’entrada a l’Escola a cap alumne (a no ser que porti informe del pediatre on especifiqui que pot assistir a l’Escola) que presenti:
 • Febre amb una temperatura igual o superior a 37,5º (s’haurà d’estar a casa 24 hores sense febre).
 • Diarrea líquida o amb sang.
 • Infeccions o nafres disseminades a la boca (estomatitis).
 • Erupcions o alteracions de la pell (excepte si porta informe del pediatre indicant que no són contagioses).
 • Conjuntivitis sense tractament (lleganyes amb pus de color groc).
 • Polls i/o llémenes.
 • Altres malalties contagioses.
 1. Cal avisar a l’Escola sempre que un/a alumne/a estigui malalt/a.
 2. Si un/a alumne/a no pot ingerir algun aliment, haurà de portar un certificat mèdic del pediatre corresponent al tipus d’intolerància que pateix.

VACUNACIONS

L’administració de les vacunes que es fa en els centres educatius està regulada pel Decret 155/1993, d’1 de juny, d’actualització del Programa de salut escolar. En el Calendari de Vacunacions del Departament d’Ensenyament, hi ha actualitzades les vacunes que s’administren a cada edat.

ACCIDENTS

 1. Si l’alumne/a pateix un accident de poca gravetat, el/la tutor/a li realitzarà la cura que cregui convenient i ho comunicarà als pares quan vinguin a recollir-lo.
 2. Si el/la tutor/a i/o la Direcció creu que no serà suficient la cura que es pugui dispensar a l’accidentat a l’Escola, aquest/a ho comunicarà als pares en primer terme o als familiars autoritzats, perquè aquests el/la traslladin al centre mèdic més proper perquè es pugui atendre directament. Nota: L’Escola es reserva el dret de decidir el trasllat urgent de l’alumne/a amb ambulància o taxi a un centre sanitari, després d’avisar a la família o si no contacta amb aquesta.