Projecte Educatiu de Centre (PEC)

·Com a Equip de mestres creiem que la comunicació, la coordinació, una bona organització i la coherència entre nosaltres són necessàries per aconseguir els nostres objectius pedagògics.

·Les nostres relacions personals tenen com a base la claredat comunicativa i la crítica constructiva: escoltant, ajudant i col·laborant per arribar a conclusions que ens permetin aprendre, canviar i millorar tant a nivell personal com institucional.

·A la nostra escola hi ha i hi ha d’haver espai per a cadascú de nosaltres, per a que tothom pugui desenvolupar la seva tasca docent i pugui integrar-se en un ambient intel·lectual i emocional de respecte i incondicionalitat.

·Apreciem i valorem la participació de les famílies dels nostres alumnes dins de l’entorn escolar. Creiem que l’educació dels infants és consolida plenament quan la col·laboració família-escola és ferma.

·Generem un marc de seguretat i confiança amb unes normes de convivència clares que permetin fer un bon treball educatiu, un bon funcionament de la institució i generin respecte entre tots els membres de la comunitat escolar.

·L’interès pel benestar i la seguretat dels nostres alumnes està darrera de tots els nostres objectius, decisions i activitats.

·Proposem activitats motivadores per potenciar les ganes d’aprendre dels infants

·Emprem una pedagogia que tingui en compte els interessos, les capacitats intel·lectuals i la diversitat dels nostres alumnes.

·La nostra metodologia parteix d’una base constructivista perquè entenem que el nen és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

·Valorem el joc com a instrument d’aprenentatge i comunicació, d’assimilació i expressió de la realitat i com a medi de relació.

·Descobrim l’ús de les noves tecnologies i les utilitzem com una eina metodològica més dins del procés d’aprenentatge.

·Introduïm els nostres alumnes en el món de l’art estimulant la sensibilitat envers l’expressió artística i a gaudir amb la pròpia creativitat.

·La llengua d’aprenentatge que s’utilitza a l’escola és el català i, malgrat la pluralitat lingüística del nostre alumnat, ens uneix en la comunicació.

·En diferents moments del procés d’aprenentatge, ensenyem als nostres alumnes a ser competents en l’expressió i comprensió de la llengua castellana i anglesa.

·Ajudem a conèixer als infants el nostre entorn natural i social més proper com es la nostra ciutat: vivim Castelldefels!.

·Ens enriquim amb el coneixent de les diferents cultures i aprenem de la seva diversitat.

·Sensibilitzem envers la limitació dels nostres recursos naturals i la necessitat de respectar el medi ambient, reciclant i promovent activitats per crear consciència ecològica.

·Participem en programes de salut. Ensenyem i practiquem amb el nostre alumnat hàbits que ajudin a millorar la qualitat de vida: alimentació, higiene, son, sexualitat i d’altres.

·Afavorim el coneixement d’un mateix i la reflexió envers les pròpies característiques i inquietuds personals dels nostres alumnes per desenvolupar plenament la pròpia personalitat i les relacions amb els altres.

·Promovem actituds de solidaritat i ajut envers les dificultats econòmiques, socials i físiques que ens diferencien als uns dels altres.

·Eduquem en i per la PAU: fomentem les relacions emocionalment positives i la cooperació entre els alumnes com a pràctica que ajudi a superar els conflictes.

·Transmetem actituds no sexistes i eduquem en la igualtat de gènere potenciant activitats que afavoreixen la coeducació.