NOFC

Les NOFC (normes d’organització i funcionament del centre) es tracta d’un document normatiu que recull el conjunt de regles, preceptes i
instruccions que regulen el règim de l’escola. És intern, perquè és propi i solament té
validesa al nostre centre educatiu.