Audició i llenguatge – Agrupament d’alumnat amb sordesa

L’escola Joan Llongueras està definida com a centre d’agrupament d’alumnes sords. Un centre d’agrupament és aquell on s’escolaritza l’alumnat amb sordesa d’un àmbit geogràfic concret. Aquests nens i nenes estan integrats en un grup classe ordinari amb una sèrie de suports específics.

L’escola dona  resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades d’una sordesa i que requereixen, a més,  el suport logopèdic per al desenvolupament del llenguatge, ajuts específics per a l’accés al currículum i per al seu desenvolupament personal i social.

El personal implicat en una escola d’agrupament són:
– Tutors o tutores de grup.
– Mestra de suport intensiu a l’audició i llenguatge (SIAL).
– Logopeda del CREDA (Centre de recursos educatius per alumnes amb dèficit auditiu).
– EAP (Equip d’assessorament psicopedagògic).

Funcions de la mestra SIAL:
– Reforç específic per a l’alumnat amb deficiència auditiva dins l’aula, amb petit grup o de forma individual.
– Coordinacions amb els tutors i tutores, mestres d’educació especial, logopeda del CREDA i EAP.
– Elaboració de materials didàctics específics per facilitar l’aprenentatge de l’alumnat.

Avantatges del ser escola d’agrupament:
– L’alumnat no es veu com a únic amb pèrdua auditiva dins l’escola. Amb l’agrupament millorem l’autoconcepte de l’alumnat sord.
– Tenen companys i companyes oients i amb sordesa.
– Es normalitza portar implant coclear o audiòfons.
– El professorat adquireix experiència en el tractament d’alumnes amb diferents pèrdues auditives.

– Les estratègies adoptades per als alumnes amb sordesa sovint beneficien tota la resta de l’alumnat.
– Els companys i companyes oients integren les pèrdues auditives en la seva vida escolar i millora la seva empatia vers les dificultats dels altres. Això comporta més autoestima per tots  i totes i més vincles afectius positius.
– Les famílies se senten més acompanyades, més acollides en una escola que s’especialitza en l’atenció a l’alumnat amb pèrdua auditiva.

 

Bibliografia recomanada

Per a adults

 • Sords Profunds: però hi sentim i parlem!
  Marta Capdevila i Planta. Ajuntament de Barcelona. 2008.
 • L’ús del llenguatge a l’escola. Proposta d’intervenció per a l’alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge
  Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Abril 2003 Lafon J.C. (1987).
 • Los niños con deficiencias auditivas
  Barcelona.
 • L’alumnat sord a les etapes infantil i primària. Criteris i exemples d’intervenció educativa
  Manuals Pedagogia. Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions. Barcelona 2002

Per a nens i nenes

 • “Oliver y sus audífonos” i “Oliver y Sus Audífonos con FM”.
  Maureen Cassidy Riski, M. Ed. (Phonak.)
 • Ara parlem de sorolls i silencis
  Maria Martínez i Roser Capdevila. Edicions Destino (núm. 11).

L’implant coclear

L’IC consisteix en un transductor que transforma els senyals acústics en senyals elèctrics que estimulen el nervi auditiu. Aquests senyals elèctrics són processats a través de les diferents parts que conformen l’implant coclear les quals es divideixen en externes i internes:
Externes
Micròfon: Recull els sons, que passen al processador.
Processador: Selecciona i codifica els sons més útils per la comprensió del llenguatge.
Transmissor: Envia els sons codificats al receptor.
Internes
Receptor-Estimulador: S’implanta en l’os mastoides, darrera del pavelló auricular. Envia els senyals elèctrics als elèctrodes.
Elèctrodes: S’introdueixen en l’interior de la còclea (orella interna) i estimulen les cèl·lules nervioses que encara funcionen. Aquests estímuls passen a través del nervi auditiu al cervell, que els reconeix amb sons i llavors, té la sensació “d’escoltar”.
Ambdues parts (externa i interna) es posen en contacte per un cable i un imant

En aquest vídeo podreu veure com funciona un Implant Coclear:

 

Deficiència auditiva

Funcionament de l’oïda

El fenomen de l’audició és un procés complex i de gran precisió.

En aquest vídeo podreu veure de manera molt gràfica el recorregut de les ones sonores des de que entren a la nostra oïda fins que arriben al cervell, moment en el que es produeix la descodificació.