Compromís educatiu

Carta de compromís educatiu

COMPROMISOS

Per part del centre:

 1.  Facilitar al nostre alumnat una formació de qualitat que contribueixi al desenvolupament integral de la seva personalitat com a individus i com a ciutadans i ciutadanes i crear a l’escola un clima de convivència que faciliti el sentiment de pertinença a la comunitat educativa i d’identificació amb el centre.
 2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
 3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.
 4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
 5. Informar la família i l’alumne o alumna  del progrés i l’evolució acadèmica i explicar personalment, al final de cada curs els resultats de l’avaluació.
 6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
 7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna. Al nostre centre s’han establert dues reunions com a mínim durant el curs escolar a més de totes les que es considerin necessàries tan per part de la família com del centre.
 8. Comunicar a la família  qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
 9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família .

10.Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut, de forma anual.

 

 Per part de la família:

 1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i del personal no docent del centre i més específicament, la de l’equip directiu.
 2. Reconèixer les tasques que duu a terme l’associació de mares i pares i respectar els seus representants.
 3. Compartir amb el centre l’educació  del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
 4. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
 5. Vetllar  i motivar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi , i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.
 6. Vetllar per garantir l’assistència  amb regularitat i puntualitat dels fills/es.
 7. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps i l’espai d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.
 8. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació a la formació i educació del fill o filla. Caldrà adreçar-se en primer lloc al tutor/a de l’alumne/a i en segon lloc, i sempre que es cregui necessari a la direcció del centre.
 9. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
 10. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre i confirmar l’assistència o la impossibilitat d’assistir a la reunió.
 11. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
 12. Utilitzar els canals de comunicació de que disposa el centre ( agenda, telèfon, cartes …) sempre que es consideri necessari.
 13. Complir amb el pagament de la quota socialitzada que acordi el Consell Escolar.
 14. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si s’escau, el contingut, anualment.