Plurilingüisme

Som escola GEP.

El Projecte GEP (Grup Experimental Plurilingüe) té com a objectiu millorar la competència lingüística i Plurilingüe de l’alumnat.

La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Les accions del projecte GEP s’orienten a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars. A la nostra escola s’ha introduït la llengua anglesa com a llengua vehicular a l’àrea de visual i plàstica a partir de 3r de primària. Igualment, des de les àrees d’educació física i música es duen a terme algunes activitats mitjançant la llengua anglesa.