Temes i acords Consell Escolar

Temes del Consell Escolar curs 19/20

Data: 15/10/19

 1. Renovació Consell Escolar (Sector Mestres)
 2. PGAC
 3. Activitats Extraescolars 19/20
 4. Aprovar Sortides curs 19/20 (Inclòs Piscina i Pàdel)
  1. Sortides Infantil
  2. Sortides Cicle Inicial
  3. Sortides Cicle Mitjà
  4. Sortides Cicle Superior
 5. Informació Activitat Esportiva Cicle Mitjà (alternativa al Canal Olímpic): Atès la impossibilitat de poder realitzar-la, s’ha previst el desenvolupament de l’activitat de padel a C. Mitjà.
 6. Protocol Impagats: S’acorda continuar, i valorar a final d’aquest curs la possible modificació, amb la mesura de la no participació en activitats lectives fora del centre.
 7. Activitat Piscina:Ens reafirmem en considerar aquesta activitat obligatòria atès que forma part del projecte Educatiu de centre i que és activitat curricular.

Data: 13/01/20

 1. Modificacions realitzades del pressupost del Centre de l’any 2019 : S’informa de les modificacions efectuades en el pressupost de la Generalitat, bàsicament per l’augment no previst d’algunes partides. 
 2. Justificació de despeses de Petit Manteniment (Ajuntament): S’informa de les partides que han generat més despesa i de les previsions pel proper pressupost.
 3. Creació comissió del Projecte de Convivència.

Data: 28/01/20

 1. Proposta Pressupost 2020: Atès la supressió d’una línia de P-3, es comenta que hi haurà menys ingressos.També s’ aprova que en aquest pressupost s’hagi previst la rebaixa de les quotes de tot l’alumnat.
 2. Impagats Natació 19/20: Atès el nivell d’impagats, quant al monitoratge, es fa una reflexió/valoració de possibles mesures a aplicar. S’acorda tornar a enviar un recordatori i esperar resposta al mateix. 
 3. Informació C. Escolar extraordinari: Elecció de membres per a la comissió de selecció de director/a.

Data: 03/06/20

1.- Es presenta la proposta del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020. Concreta aspectes que, posteriorment, quedaran recollits i redactats en el Pla d’obertura específic de l’escola Garigot i que serà publicat a a pàgina web perquè tota la comunitat educativa en tingui coneixement. Es plantegen diverses qüestions:

 • l’alumnat pot accedir a l’escola més dies dels que tenim previstos o en altres grups? Atenent a les instruccions, que indiquen que els grups han de ser “fixos”, hem de respectar la homogeneïtat dels grups establerts.
 • es continuarà treballant telemàticament? Sí, atès que aquesta obertura té un caràcter totalment voluntari.
 • l’alumnat amb necessitats educatives específiques, tindrà algun acompanyament específic? En principi s’ha previst que a Infantil hi hagi educadors suficients per atendre, si escau, a aquest alumnat. Es farà un redactat específic indicant les orientacions a seguir, si escau, amb aquest alumnat.
 • qui s’encarregarà de la desinfecció diària dels espais emprats? Hem sol·licitat a l’Ajuntament que el personal de neteja ( o part d’ell) pugui estar presencialment al centre en el període matinal per atendre aquesta neteja i mesures higièniques. Si no fos així, els docents haurem de gestionar aquesta higiene i neteja diària i, si necessitem material, l’haurem de reposar nosaltres mateixos. També es treballa per garantir una neteja externa al centre.

2.- S’informa de l’activació de llocs de treball específics amb perfil professional; una de les actuacions previstes, en el Projecte de Direcció, concretament el referit a Competència digital docent (TAC) i a Metodologies amb enfocament globalitzat. Aquests perfils responen  a habilitats específiques de docents amb uns coneixements específics (per exemple treball globalitzat i competencial). que afegeixen estabilitat a la plantilla. També, el director, comunica presentarà el seu Projecte de Direcció, al C. Escolar, a l’inici del curs vinent perquè la Comnitat educativa en tingui coneixement.

3.- Precs i preguntes.

 • Es pot concretar una mica com serà la tornada al setembre? No podem donar una resposta concreta més enllà de les informacions que fa el Departament a través de les noticies dels mitjans de comunicació; en principi es parla de cercar espais (fins i tots externs al centre) que puguin garantir un desdoblament de grups per a tornar a l’ensenyament presencial. Això haurà de comportar un augment de plantilla i assegurar higiene i mesures sanitàries adients. La previsió és que el curs comenci el 14 de setembre.Quant a les mesures per garantir i continuar amb el treball telemàtic, s’ha de valorar l’esforç que s’ha desenvolupat aquest curs (a nivell de gestió i formació) i que aquesta experiència ha de facilitar aquest tipus de treball, posar en valor que a l’escola no existia cap estructura per garantir aquest tipus de treball i que aquest esforç col.lectiu ha d’afavorir el treball en el proper curs. Tanmateix, després d’un periode de reflexió que haurem de fer durant l’estiu, caldrà implementar mesures que ajudin a millorar, sistematitzar i concretar un Pla de Comunicació amb les famílies, aconseguint canals clars, únics i àgils.
 • Comunicació escola famílies: es demana, per part dels representants de l’Ampa, poder rebre les informacions de l’escola amb més immediatesa. Es comenta que es tindrà en compte, sempre dins les nostres possibilitats, però es fa esment que sovint hi ha circumstàncies excepcionals que provoquen endarreriments en aquestes comunicacions.
 • Es recorda que a la pàgina web hi ha un espai on es publiquen els acords del C. Escolar de tal manera que tota la Comunitat educativa pot accedir-hi a les decisions que es prenen en aquest organisme.