INFORMACIÓ ÚTIL SERVEI ACOLLIDES

El servei d’acollida té  les següents franges horàries i preus:


De 8:00 a 9:00 hores
Preu fix tots el dies del mes 23 euros.
Preu esporàdic 2 euros. Compra de tiquets per TPVEscola.
Els alumnes poden entrar per la rampa fins les 8:50h.

De 13,30 a 14,30 hores.
Preu fix tots el dies del mes 23 euros.
Preu esporàdic 2 euros. Compra de tiquets per TPVEscola.
Entrada dels alumnes per la porta del pati.

De 16,00 a 17,00 hores.
Preu fix tots el dies del mes 23 euros.
Preu esporàdic 2 euros. Compra de tiquets per TPVEscola.
Sortida dels alumnes a les 16:30h i a les 17:00h per la porta del pati.

Hi ha servei de menjador de dilluns a divendres lectius, durant tot el curs escolar 2019/20.

Full d’inscripció a acollides

Si voleu fer fix a un/a alumne podeu descarregar el document i entregar-lo presencialment a la Elena de 9:00 a 9:30h al menjador o enviar-lo via mail a: info@dlleure.cat.

METODOLOGIA DE GESTIÓ I COBRAMENT DEL SERVEI

La gestió administrativa i pagaments es realitzaran a través de l’aplicatiu TPVEscola.

Alumnes fixes del servei: A l’aplicació sortirà l’import a pagar cada mes. El podeu domiciliar a la targeta o be pagar-lo manualment cada mes.

Alumnes esporàdics del servei: A través de l’aplicació podreu comprar tiquets d’acollida i indicar a partir d’un calendari quins dies voleu que el/la vostre/a fill/a  faci ús del servei.

Estan diferenciat els tiquets d’acollida matí dels tiquets d’acollides tarda.

Els pagaments a través de l’aplicació TPVEscola s’han de realitzar amb targeta de crèdit o de dèbit.

En casos excepcionals es podrà sol·licitar utilitzar metodologies de pagament convencionals. Posar-se en contacte amb info@dlleure.cat.

Baixes de serveis fixos de menjador i/o acollides.

Qualsevol alumne que es vulgui donar de baixa d’un dels serveis fixes que estigui utilitzant, ha de comunicar-ho per escrit, abans del dia 20 del mes anterior a causar baixa, a les monitores  de menjador. Fins que no es faci aquesta notificació , l’alumne no serà donat de baixa i s’haurà de fer efectiu, conseqüentment, el pagament de la quota del mes corresponent.

ABSÈNCIES:

En cas d’absència d’un/a alumne fix al servei d’acollida no es retorna cap import.