l Departament d’Ensenyament impulsa i prioritza els acords de coresponsabilitat amb els centres educatius, amb la finalitat de:

– potenciar l’autonomia dels centres

– donar suport als objectius del projecte de direcció

– fomentar el lideratge fort i distribuït de la direcció i de l’equip directiu

Els acords de coresponsabilitat es signen amb centres que desenvolupen estratègies orientades a assegurar l’equitat i a millorar els resultats educatius en entorns de característiques socio- econòmiques i culturals desafavorides o singulars, així com a prevenir l’abandona- ment primerenc de l’educació i la formació. També amb aquells centres que desenvo- lupen projectes d’excel·lència educativa que aporten experiències de qualitat al sistema educatiu.
Més informació.

Proposta pla d’actuació 2014-18