PLA CATALÀ DE L’ESPORT

La Secretaria General de l’Esport a finals del 2004 va impulsar el Pla Català d’Esport a l’Escola, adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l’adquisició d’hàbits saludables.

La nostra escola va entrar a formar-ne part el curs 2005-06 i des de llavors ha fomentat l’esport dels alumnes fora de l’horari lectiu mitjançant la participació en trobades esportives, fent difusió de les activitats que s’organitzen en el territori i , lògicament, formant part de l’organització de l’esdeveniment esportiu escolar més important de la comarca: l’Olimpíada Flamisell.

El coordinador del Pla a l’escola ha estat  el mestre d’educació Física .

S’ha creat la secció esportiva de l’AMPA i s’han coordinat moltes activitats amb el Patronat Municipal d’Esport de La Pobla. La dotació econòmica que s’ha rebut fins aquest curs passat (2011-12) ha servit per a subvencionar activitats esportives i per material esportiu escolar.

Els objectius del Pla

El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

Més concretament, podem destacar els objectius següents:

1.       Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.

2.       Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.

3.       Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.

4.       Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.

5.       Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.

6.       Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

ESPORT BLAU

A l’Escola l’alumnat del Cicle Inicial, amb la coordinació del Consell Esportiu van a nedar a la Piscina de Talarn

ESPORT BLANC

A l’Escola l’alumnat del Cicle Mitjà, amb la coordinació del Consell Esportiu van a esquiar a les pistes de Portainé i Tavascan .